Baraba Tatar

Gloss Citation Form Standardized Form
all пӧ̆тӗн, бӧ̆тӗн, пӱтӱн, парлық pö̆tĕn, bö̆tĕn, pütün, parlïq
and hém, wé hem, we
animal mal mal
bad yaman yaman
bear айу, айы ayu, ayï
because цӱнки tsünki
big piyik, püyik, ulı piyik, püyik, ulï
bird қуш, қо̆ш quš, qŏš
black qara qara
blue kök kök
bone сӱӧк süök
camel тӱӧ tüö
chest тӱш, кӧкрӓк tüš, kökräk
child malay malay
cloud pulut pulut
copper пақыр, бақыр paqïr, baqïr
crow, raven қарҕа qarɣa
daughter qız qïz
day kün kün
deep térén teren
door éşik ešik
dry qaq qaq
duck (bird) ӧрдӓк ördäk
dust tos tos
east кӱн цыҕыш kün tsïɣïš
egg йо̆мыртқа yŏmïrtqa
eight сäгис, сэгис sägis, segis
eighty сäксäн, сэксäн, сĕксäн säksän, seksän, sĕksän
evening şém šem
eye kös kös
eyebrow қаш qaš
face yüs yüs
far йырақ, ырақ yïraq, ïraq
father ata ata
few as as
fifty ĕлли ĕlli
fish palıq palïq
five пäш, пĕш, бĕш päš, pĕš, bĕš
foot ayaq ayaq
for ütsin ütsin
forty қырық, қырқ qïrïq, qïrq
four тöрт tört
god (generic term) alla alla
gold altın altïn
good yaqşı yaqšï
goose қас qas
gray, grey пос, бос pos, bos
hair чач čač
half yarım yarïm
hand qol qol
he, she, it ол, ул ol, ul
head paş paš
heavy авыр avïr
here mında mïnda
honey пал, бал pal, bal
horse at at
house üy üy
how néntsék, nétsék nentsek, netsek
hundred йÿс, йöс, йöз yüs, yös, yöz
I мäн, мĕн män, mĕn
if ӓгӓр, ӓгӓрки ägär, ägärki
iron (metal) témir temir
kidney пӱйир, бӧ̆рӓ püyir, bö̆rä
leaf yapraq yapraq
leg ayaq ayaq
lion арыслан, арслан arïslan, arslan
long uzun uzun
louse pit pit
man (adult male) ér er
many köp köp
mare пийӓ, бийӓ piyä, biyä
meat it it
money aqtsa aqtsa
moon ay ay
mother iné ine
mountain taw taw
mouth авыз, авыс avïz, avïs
name at at
near, close йақын yaqïn
neck muyın muyïn
night tuŋ, tün tuŋ, tün
nine тоғыс, тоғыз toɣïs, toɣïz
ninety тоқсан toqsan
nose purın purïn
now indi indi
October oqtiyabr oqtiyabr
one пир, бир pir, bir
other пашқа pašqa
ox ӧгис ögis
place orın, yér orïn, yer
rabbit, hare qoyan qoyan
rain yaŋģır yaŋɣïr
red qızıl qïzïl
right (side)
river дӓрйа, тӓрйа, йылҕа, эйри, су därya, tärya, yïlɣa, eyri, su
road, path, way yol yol
root tamır tamïr
saddle iyér iyer
sand qum qum
sea ténis tenis
self is, üs is, üs
seven йäди, йĕди yädi, yĕdi
seventy йĕтмиш yĕtmiš
silver kümiş kümiš
six алты altï
sixty алтмыш altmïš
small, little kitsi kitsi
smoke тӧ̆тин tö̆tin
snake yılan yïlan
snow qar qar
son ûl uul
spring (season) йас yas
stallion айҕыр ayɣïr
stomach, belly қарын, қо̆рсақ qarïn, qŏrsaq
sun küyéş küyeš
tail quyrıq quyrïq
tall бӧ̆йӗк, пүйик, пӧ̆йӧ̆к bö̆yĕk, püyik, pö̆yö̆k
ten он, ун on, un
that ол, ул ol, ul
there is par par
there is not yoq yoq
they алар alar
thick qalın qalïn
thirty отыс, отыз otïs, otïz
this пу, бу pu, bu
thousand мың mïŋ
three ÿц, öч üts, öč
to ask sor- sor-
to be пол-, бол- pol-, bol-
to blow ӗс- ĕs-
to breathe сула- sula-
to burn (intr.) йан- yan-
to close йап- yap-
to come кäл-/кэл-/кĕл- käl-, kel-, kĕl-
to cut kis- kis-
to die öl- öl-
to dig qas- qas-
to drink its- its-
to eat yé- ye-
to fall tüş- tüš-
to fear, be afraid қорқ-, қорық- qorq-, qorïq-
to fight кӧриш- köriš-
to find pul-, tap- pul-, tap-
to fly уц-, о̆ч- uts-, ŏč-
to give pér- per-
to hit ur- ur-
to hold то̆т-, тут- tŏt-, tut-
to kill öltir- öltir-
to know пил-, бил- pil-, bil-
to lie (as in a bed) йат- yat-
to live йаша- yaša-
to open aц-, aч- ats-, ač-
to read oģı- oɣï-
to run йӧ̆гир- yö̆gir-
to say éyt-, té- eyt-, te-
to see кöр- kör-
to sit отыр-, утыр- otïr-, utïr-
to sleep yuqla- yuqla-
to stand тур-, тŏр- tur-, tŏr-
to stay қал- qal-
to take ал- al-
to think ойла- oyla-
to throw ат-, ташла- at-, tašla-
to turn (intransitive) айлан- aylan-
to vomit qus- qus-
to write yaz- yaz-
today pu kün pu kün
tongue (organ) til til
tree аҕац aɣats
twenty йäгирмä, йĕгирмä yägirmä, yĕgirmä
two äки, эки, ĕки äki, eki, ĕki
water су su
we пис, бис, биз pis, bis, biz
what né, némé ne, neme
wheat будай buday
where qayda qayda
white aq aq
who kim kim
why négé nege
wife қатын qatïn
wind йӗл yĕl
with mına, pılan, pilén mïna, pïlan, pilen
wolf бӧ̆ри, пӧри bö̆ri, pöri
woman qatïn qatïn
word sös sös
worm қо̆рт qŏrq
year yıl yïl
yellow сары sarï
you (plural) сис, силäр sis, silär
you (singular) сĕн, син sĕn, sin
190 forms returned.

Click table headers to sort.Compare Languages