Gagauz

Gloss Citation Form Standardized Form
all hepsi hepsi
and hem hem
animal hayvan hayvan
ant karımca karïmca
apple alma alma
apricot zerdeli zerdeli
April çiçek ay čiček ay
arm kol kol
ash kül kül
August harman ay avgust
autumn, fall güz güz
back arka, sırt arka, sïrt
bad prost, kötü prost, kötü
bark (of a tree) kab, kabuk kab, kabuk
bear ayı ayï
big büük büük
bird kuş kuš
blood kan kan
blue maavi māvi
bone kemik kemik
book kiyat kiyat
cheese peynir peynir
December kıran ay kïran ay
duck (bird) ördek ördek
eight sekiz sekiz
eighty seksän seksän
February küçük ay küčük ay
fifty elli elli
five beş beš
forty kırk kïrk
four dört dört
Friday cumaa ǰumā
grape ӱзӱм üzüm
hand el el
he, she, it o o
hundred üz üz
I bän bän
January büük ay bǖk ay
July orak ay orak ay
June kirez ay kirez ay
March baba marta baba marta, mart ay
May hederlez ay hederlez ay
Monday pazertesi pazertesi
nine dokuz dokuz
ninety doksan doksan
November kasım ay kasïm ay
one bir bir
rabbit, hare tavşam tavšam
Saturday cuma ertesi ǰuma ertesi
September ceviz ay ǰeviz ay
seven edi edi
seventy etmiş etmiš
six altı altï
sixty altmış altmïš
squirrel sincap sinǰap
stirrup özengı özengï
Sunday pazar pazar
ten on on
they onnar onnar
thirty otuz otuz
thousand bin bin
three üç üč
Thursday perşembä peršembä
to ask sor- sor-
to be ol- ol-
to bite daala- daala-
to blow es-, üfle- es-, üfle-
Tuesday sali sali
twenty irmi irmi
two iki iki
we biz biz
Wednesday çarşamba čaršamba
wheat booday, buuday bōday, būday
white biyaz, ak biyaz, ak
yesterday dün dün
you (plural) siz siz
you (singular) sän sän
77 forms returned.

Click table headers to sort.Compare Languages