Georgian Urum

Gloss Citation Form Standardized Form
all äp äp
animal xaivan, mal xayvan, mal
ant ɣarɯndzha ɣarïnǰa
apple alma alma
arm al, äl al, äl
arrow strela strela
ash qül k’ül
autumn, fall güz güz
axe balta, tapor balta, tapor
back arxa arxa
bad qöti k’öti
bear ai, ayu ay, ayu
beard saxkhal, zaxxali saxkhal, zaxxali
bee petäq petäk’
big böüq böük’
bird ɣush ɣuš
black ɣara ɣara
blood ɣan ɣan
blue gög, gyög gög, gyög
bone gyämüq gyämük’
book kniga kniga
brain bein beyn
bread äqmäq äk’mäk’
butterfly qyäpyänyäq k’yäpyänyäk’
camel dävä dävä
cat pisiq, pishiq pisik’, pišik’
cheese peinɯr peynïr
chest göqs gök’s
chicken dzhüdzhüq ǰüǰük’
child ushax ušax
cloud bulut bulut
cold soüx soüx
copper med, paxɯr med, paxïr
correct, right düz düz
cow inäq, inyäq inäk’, inyäk’
crow, raven ɣarɣa, ɣarɣar ɣarɣa, ɣarɣar
cup chashka čaška
daughter ɣɯz ɣïz
day gün gün
deep dyärin dyärin
dirt, soil, earth torpax torpax
dirty qirli k’irli
dog it it
donkey eshshäq, eshyäq eššäk’, ešyäk’
door ɣapi ɣapi
dream mechtat mečtat
dry ɣuri ɣuri
duck (bird) ördyäq ördyäk’
dull (as a knife) qor qor
dust toz toz
ear ɣulax ɣulax
east vastok, günchɯxmax vastok, günchïxmax
egg yumurta, emɯrta yumurta, emïrta
eight syäqkiz syäk’kiz
elbow dirsyäg, dirsäg, dirsyäq dirsyäg, dirsäg, dirsyäk’
evening axsham axšam
eye göz, gyöz göz, gyöz
eyebrow ɣash ɣaš
face üz üz
far uzax uzax
fat (noun) yaɣ yaɣ
father baba baba
feather tü, tui tü, tuy
few az az
finger barmax barmax
fingernail dɯrnax dïrnax
fire atesh ateš
fish balɯx, balux balïx, balux
five besh beš
flower chichyäq čičyäk’
fog puslux, tuman puslux, tuman
foot ɣɯch ɣïč
forest meshä mešä
four dört dört
fox tilqi tilk’i
Friday dzhuma ǰuma
fruit meivyä meyvyä
full doli doli
goat gechi geči
god (generic term) allax allax
gold ɣɯzɯl ɣïzïl
good yaxshi yaxši
goose ɣaz ɣaz
grape ürüm ürüm
grass ot ot
green eshil ešil
guts baɣarsux baɣarsux
hair sach sač
half yari, yarɯsi yari, yarïsi
hand al, äl al, äl
he, she, it o o
head bash baš
heart üryäg üryäg
heavy aɣɯr aɣïr
here burda burda
honey bal bal
horn (of an animal) bünuz, buinuz bünuz, buynuz
horse at at
house äv äv
how nyäsɯl, nyäsil, nyädzhüryä nyäsïl, nyäsil, nyäǰüryä
hundred yuz yuz
husband är är
I byän byän
ice buz buz
iron (metal) dyämɯr dyämïr
kidney bögräq, pochka bögräk’, počka
knee dize diz
knife bichaɣ, pichax bičaɣ, pičax
lake göl, gyöl göl, gyöl
leaf yarpax yarpax
left sol sol
leg ɣɯch ɣïč
lion aslan aslan
lip dodaɣ dodaɣ
liver ɣara dzhigyär ɣara ǰigyär
long uzun uzun
louse bit bit
lung dzhigyär ǰigyär
man (adult male) ärgishi ärgiši
many choɣ čoɣ
mare kabɯla, ɣatɯr kabïla, ɣatïr
meat at at
milk süd süd
Monday bazarortasi bazarortasi
money pul pul
moon ai ay
morning tezdyän, erqän tezdyän, erk’än
mother ana ana
mountain daɣ daɣ
mouse sɯchan sïčan
mouth aɣɯz aɣïz
name ad ad
narrow dar dar
navel, bellybutton göbäq, gübäq, göbyäq göbäk’, gübäk’, göbyäk’
near, close yaxɯn yaxïn
neck boün boün
new gaba gaba
night axsham, gedzhyä axšam, geǰyä
nine doxkuz doxkuz
north sever sever
nose burun burun
now shindi šindi
old ɣodzha ɣoǰa
one bir bir
onion soɣan soɣan
other öbür öbür
ox oqüz ok’üz
person adam adam
pig donɣuz, donguz donɣuz, donguz
place er er
rabbit, hare daushan daušan
rain yaɣɯsh yaɣïš
red ɣɯrmɯzi ɣïrmïzi
right (side) saɣ saɣ
river chai čay
road, path, way yol yol
root qöq k’ök’
rope shyäred šyäred
rotten chürüq čürük’
round gɯndɯlɯq gïndïlïk’
salt duz duz
sand torpax, ɣum torpax, ɣum
Saturday sava sava
sea dyängiz dyängiz
seed toxum toxum
seven eddi eddi
sharp (as a knife) qäsqin k’äsk’in
sheep ɣoün ɣoün
shirt sarochka saročka
short ɣɯssa ɣïssa
shoulder umuz, umbuz umuz, umbuz
silver gümüsh, altɯn gümüš, altïn
six alti alti
skin gyön gyön
sky gög, gyög gög, gyög
small, little chüchüq čüčük’
smooth düz, yumushax düz, yumušax
snake ilan ilan
snow ɣar ɣar
soft yumushax yumušax
son oɣl oɣl
south yug yug
spring (season) yazbash yazbaš
squirrel belka belka
stallion tai tay
star eldɯz eldïz
stomach, belly ɣarɯn ɣarïn
stone, rock dash daš
straight düz düz
summer yaz yaz
sun gün gün
Sunday bazar bazar
tail ɣüruɣ, ɣuiruɣ ɣüruɣ, ɣuyruɣ
tall uzun, üsqäq uzun, üsk’äk’
ten on on
that o o
there orda orda
there is var var
there is not yox yox
they onnar onnar
thick qöq, ɣalɯn k’ök’, ɣalïn
thin arɯx arïx
this bu bu
thousand bin bin
three üch üč
throat boɣoz boɣoz
Thursday aftaortasi aftaortasi
tiger ɣablan ɣablan
to ask sorier sor-
to be olier ol-
to bite qɯtlier qïtla-
to blow asier as-
to breathe soluxlanier soluxlan-
to burn (intr.) yaner yan-
to come gyälier gyäl-
to count saier saya-
to cut qyäsier k’yäs-
to die olier ol-
to dig äshier äš-
to drink ichier ič-
to eat ier ye-
to fall düshier düš-
to fight dögüsher, dyögüshier dögüš-, dyögüš-
to flow axier ax-
to fly uchier uč-
to give verier ver-
to go gidier gid-
to hear düer dü-
to hold dutier dut-
to hunt avdzhɯlier, axotitsa edier avǰïla-, axotitsa ed-
to kill gabardier gabard-
to laugh gülier gül-
to lie (as in a bed) uzanier uzan-
to live yashier yaša-
to open achier ač-
to play oinier oyna-
to pull chyäqier čyäk’-
to push ityälier ityäl-
to read oxier oxu-
to rub silier, sürier sil-, sür-
to run ɣachier ɣač-
to say dier de-
to see görier gör-
to sew tiqier tik’-
to sing chaɣɯrier chaɣïr-
to sit oturier otur-
to sleep yatier yat-
to smell ɣoxier ɣox-
to spit tüqürier tük’ür-
to split bölier böl-
to squeeze sɯxier sïx-
to stand durier dur-
to suck chyäqier čyäk’-
to swim üzier üz-
to take alier al-
to think düshünier düšün-
to throw atier at-
to tie baɣlier baɣla-
to turn (intransitive) dönier dön-
to vomit üryägi ɣarɯshier üryägi ɣarïš-
to walk gyäzier gyäz-
to wash yaxier yax-
to write yazier yaz-
today bögün bögün
tomorrow sabax sabax
tongue (organ) dil dil
tooth dish diš
tree aɣadzh aɣaǰ
Tuesday sali sali
twenty igirmi igirmi
two iqi ik’i
warm ilɯndzhɯx, isɯnmɯsh ilïnǰïx, isïnmïš
water su su
we biz biz
Wednesday charshamba čaršamba
west zapad, günbatar zapad, günbatar
wet yash yaš
what nyä nyä
wheat taxɯl, buɣda taxïl, buɣda
when navax navax
where nerdyä nerdyä
white bayaz bayaz
who qim k’im
why niya niya
wide enni enni
wife ɣari ɣari
wind el el
wing ɣanad ɣanad
winter ɣɯsh ɣïš
wolf dzhanavar ǰanavar
woman ɣari ɣari
wool yun, ün yun, ün
word söz söz
worm ɣurt ɣurt
year el el
yellow sari sari
yesterday dünägin dünägin
you (plural) siz siz
you (singular) syän syän
zero nul, nol nul, nol
300 forms returned.

Click table headers to sort.Compare Languages