Crimean Karaim

Gloss Citation Form Standardized Form
all bütun bütun
animal хъайван hayvan
ant къырмыскъа, къымырсакъ, къумускъа qïrmïsqa, qïmïrsaq, qumusqa
apple алма alma
apricot къайсы qaysï
arm къол qol
arrow окъ oq
ash кӱл, кӱль kül, külʼ
autumn, fall кӱз küz
axe балта, болта, кэскич balta, bolta, keskič
back aркъа arqa
bad йаман yaman
bark (of a tree) къабукъ qabuq
bear айув ayuv
beard сакъал saqal
because чӱнки čünki
bee бал-къурты bal-qurtï
big бийик, бӱйӱк, balaban biyik, büyük, balaban
bird къуш quš
black къара qara
blind сокъур, сокъыр soqur, soqïr
blood къан qan
blue мавы, маву, кӧк mavï, mavu, kök
bone сӱвек, суйак, сӱйек, kemik süvek, suyak, süyek, kemik
bow (weapon) йаа, йайа yaa, yaya
brain мий miy
bread ӧтмэк ötmek
bridge кӧпирь, кӧпӱр köpiŕ
butterfly кӧбэлек köbelek
camel тӱйэ, дэвэ tüye, deve
cat кэди, мачи, мэчи kedi, mači, meči
center, centre, middle орта orta
cheek йанакъ yanaq
cheese пэнир penir
chest кӧкрэк, тӧш, emček kökrek, töš, emček
chicken тавукъ tavuq
child бала bala
claw tɨrnaq tïrnaq
cloud булут bulut
cold совукъ, suvuq sovuq, suvuq
cow сыгъыр sïɣïr
crow, raven къаргъа qarɣa
cup фильджан filʼdžan
daughter къыз qïz
dawn тан, танъ, тульле tan, taŋ, tulʼlʼe
day кӱн, гун kün, gun
deep тэран, тэрэн teran, teren
deer сыгъын sïɣïn
dirt, soil, earth топракъ topraq
dirty кирли kirli
dog ит, йит, köpek it, yit
donkey эшэк, эшек ešek
door эшик ešik
dry quru quru
dust тоз toz
eagle къартал, къаракъуш, нэшэр qartal, qaraquš, nešer
ear qulaq qulaq
east кӱн догъушу kün doɣušu
egg jɨmɨrta, йумурта, йумырта, ымырткъа yïmïrta, yumurta, yumïrta, ïmïrtqa
eight сэкиз sekiz
eighty сэксан seksan
evening акъшам, ахшам, ынъгъыр, гэджэ aqšam, axšam, ïŋɣïr, geǰe
eye кӧз, гозь köz, goź
eyebrow къаш qaš
face йӱз yüz
far йыракъ, узакъ yïraq, uzaq
fat (noun) jav, йагъ yav, yaɣ
father ата, баба ata, baba
feather йун, qanat yun, qanat
few аз az
finger пармакъ parmaq
fingernail тырнакъ tïrnaq
fire ateš, от ateš, ot
fish balɨq balïq
five бэш beš
flower чичэк čiček
foot taban, айакъ taban, ayaq
for учун učun
forest орман orman
four дорт dort
fox тильки tilʼki
Friday джумаа, айнэ, айнэкӱн, эйнэкӱн ǰumaa, ayne, aynekün, eynekün
full толу, толы tolu, tolï
goat эчки ečki
god (generic term) танри, танъры, тэнъри tanri, taŋrï, teŋri
gold алтын altïn
good jij, йахшы yiy, yaxšï
goose къаз qaz
grass от ot
gray, grey чал čal
green ješil yešil
hair seč, сач, чач seč, sač, čač
half йарым yarïm
hand qol qol
head baš baš
heart jürekʼ, йӱрак yürekʼ, yürak
heavy авур, агъыр avur, aɣïr
here бунда, муна, мунда, мында bunda, muna, munda, mïnda
horn (of an animal) muguz muguz
horse ат at
house ӱй, эв üy, ev
how нэчик nečik
hundred йӱз yüz
husband эр er
I мэн men
ice буз buz
if эгар, эгэр egar, eger
iron (metal) дэмир, тэмир demir, temir
kidney бӧгрэк bögrek
knee тӱз tüz
knife пычакъ pïčaq
lake гӧль gölʼ
leaf йапракъ yapraq
left сол, сон, сонъ sol, son, soŋ
leg айакъ, балтыр ayaq, baltïr
lion аслан aslan
lip эрин erin
liver бавур, багъыр, джийэр, джыгэр bavur, baɣïr, ǰiyer, ǰïger
long узун uzun
louse bit bit
lung ӧпкэ öpke
man (adult male) эр, эркак, эркэк er, erkak, erkek
many чокъ, кӧп čoq, köp
mare байтал, къысракъ baytal, qïsraq
meat эт et
milk сӱт süt
Monday йухбашкӱн yuxbaškün
money пара para
moon ай ay
morning эрта erta
mother ана ana
mountain qɨr, тав, тагъ, дагъ qïr, tav, taɣ, daɣ
mouse сычан, сычкъан sïčan, sïčqan
mouth авуз, авыз, агъыз avuz, avïz, aɣïz
name ат, ад at, ad
narrow тар tar
near, close йакъын, йувукъ yaqïn, yuvuq
neck бойун boyun
new jenɨ, йангъы, йанъгъы yenï, yanɣï, yaŋɣï
night тӱн, гедже, гэча, гэчэ, кэча, кэчэ tün, geǰe, geča, geče, keča, keče
north сырт sïrt
nose бурун burun
not дӱгӱль, дугуль dügülʼ, dugulʼ
now энди, гъали, хъэли, шинди, шынды endi, ɣali, heli, šindi, šïndï
old къарт, эски qart, eski
one бир bir
other башкъа, онга, онъгъа, ӧнъгэ, ӧзгэ bašqa, onga, oŋɣa, öŋge, özge
ox ӧгӱз, бугъа ögüz, buɣa
person адам, киши adam, kiši
pig чочкъа, домуз, домыз čočqa, domuz, domïz
place йэр yer
rabbit, hare къойан, тавшан, тафшан qoyan, tavšan, tafšan
rain йагъмур yaɣmur
red къырмызы qïrmïzï
right (side) онъ, он oŋ, on
river дэрэ, ӧзэн dere, özen
road, path, way йол yol
root кӧк, тамур, тамар, tamɨr kök, tamur, tamar, tamïr
rope йип yip
rotten чирик čirik
round тӧгэрэк, тогаракъ, йуварлакъ tögerek, togaraq, yuvarlaq
saddle эгэр eger
salt туз tuz
sand къум qum
Saturday шаббаткӱн šabbatkün
sea дэниз, дэнъиз, тэниз, тэнъгиз deniz, deŋiz, teniz, teŋgiz
seed урлукъ, урлыкъ urluq, urlïq
self ӧз öz
seven йэди yedi
sharp (as a knife) кэскин, йити, ити keskin, yiti, iti
sheep къой qoy
shirt кӧльмак, кӧльмэк kölʼmak, kölʼmek
short къыскъа qïsqa
shoulder омуз, омыз omuz, omïz
silver кӱмӱш, кӱмиш, гумуш kümüš, kümiš, gumuš
six алты altï
skin тэри teri
sky кӧк kök
small, little jufaq, кичи, кичик yufaq, kiči, kičik
smoke тӱтӱн tütün
snake йылан yïlan
snow къар qar
soft йимшакъ, йымшакъ yimšaq, yïmšaq
son огъул, огъыл oɣul, oɣïl
south тӱшлӱк tüšlük
spring (season) бахар, бахъар, йазбашы baxar, bahar, yazbašï
stallion айгъыр ayɣïr
star йылдыз yïldïz
stick тайак, тайакъ tayak, tayaq
stirrup ӧзэнги özengi
stomach, belly qursaq, къарын qursaq, qarïn
stone, rock таш taš
straight тӱз tüz
summer йаз yaz
sun кӱн, кӱнэш, къуйаш kün, küneš, quyaš
Sunday йухкӱн yuxkün
tail къуйрукъ, къуйрыкъ quyruq, quyrïq
tall бийик biyik
ten он on
ten thousand тӱмэн tümen
that o o
there анда anda
there is бар bar
there is not йокъ yoq
thick къалын qalïn
thin арыкъ, инджэ, инчке arïq, inǰe, inčke
this бу bu
thousand мин, бин min, bin
throat тамакъ, богъаз tamaq, boɣaz
Thursday кичэйнэкӱн kičeynekün
tiger парс pars
to ask сор- sor-
to be бол- bol-
to be born тув-, догъ- tuv-, doɣ-
to bite тишлэ-, чишле- tišle-, čišle-
to blow ӱр- ür-
to breathe тын- tïn-
to burn (intr.) йан- yan
to close къапа-, йап- qapa-, yap-
to come кэль- kelʼ-
to count сана-, сан-, сай- sana-, san-, say-
to cry, weep агъла-, йыла- aɣla-, yïla-
to cut кэс- kes-
to die ӧль- öl-
to dig къаз- qaz-
to drink ɨč=, ич- ïč-, ič-
to eat aša=, йэ- aša-, ye-
to fall тӱш-, чӱш- tüš-, čüš-
to fear, be afraid къоркъ- qorq-
to fight кӱрэш-, къураш- küreš-, quraš-
to find бул-, тап- bul-, tap-
to float къалкъ- qalq-
to flow акъ- aq-
to fly üč=, уч- üč-, uč-
to freeze бузла- buzla-
to give бэр-, вэр- ber-, ver-
to go бар- bar-
to hear ešit= ešit-
to hit ур- ur-
to hold тут- tut-
to hunt авла- avla-
to kill öldir= öldir-
to know биль- bilʼ-
to laugh кӱль-, куль- kül’-, kul’-
to lie (as in a bed) йат- yat-
to live йаша-, тириль- yaša-, tiril’-
to open ач- ač-
to play ойна- oyna-
to pull тарт- tart-
to push тэбэр-, ит- teber-, it-
to read окъу-, оху-, охы- oqu-, oxu-, oxï
to rub сӱрт- sürt-
to run къач-, йувур- qač-, yuvur-
to say дэ-, айт-, söjle= de-, ayt-, söyle-
to see кӧр- kör-
to sew тик- tik-
to sing йырла-, сарна yïrla-, sarna-
to sit отур-, отыр- otur-, otïr-
to sleep йухла-, йукъла- yuxla-, yuqla-
to smell къокъла- qoqla-
to spit тӱкӱр- tükür-
to split бӧль- bölʼ-
to squeeze сыкъ-, эз- sïq-, ez-
to stand тур-, дур- tur-, dur-
to stay къал- qal-
to swell шиш- šiš-
to swim jada=, йӱз-, ӱз-, чом- yada-, yüz-, üz-, čom-
to take ал- al-
to think тӱшӱн-, сагъыш эт-, сагъышла- tüšün-, saɣïš et-, saɣïšla-
to throw ат-, ташла- at-, tašla-
to tie багъла- baɣla-
to turn (intransitive) айлан-, эйлен- aylan-, eylen-
to vomit къус- qus-
to walk йӱрӱ-, йурю- yürü-, yuŕu-
to wash йув- yuv-
to write йаз- yaz-
today бӱгӱн bügün
tomorrow танъда, йарын taŋda, yarïn
tongue (organ) тиль tilʼ
tooth чиш, диш, тиш čiš, diš, tiš
tree агъач, дэрэк, тэрэк aɣač, derek, terek
Tuesday ортакӱн ortakün
twenty йигирми yigirmi
two эки eki
very астры, асры, чокъ astrï, asrï, čoq
warm йыллы, исси yïllï, issi
water сув suv
Wednesday къанкӱн qankün
west кӱн батышы kün batïšï
what нэ ne
wheat богдай, богъдай bogday, boɣday
when къачан qačan
where нэрдэ, кайда nerde, kayda
which къайсы qaysï
white акъ aq
who kim kim
why нэк, нэгэ nek, nege
wide кэн, кэнъ, кэниш, кэнъиш, энли ken, keŋ, keniš, keŋiš, enli
wife хатын xatïn
wind йэль yelʼ
wing къанат qanat
winter къыш qïš
wolf бӧрӱ börü
woman къатын qatïn
word сӧз söz
worm къурт qurt
year йыл yïl
yellow сары sarï
yesterday дунгун, тӱнэгин, тӱнэгӱн dungun, tünegin, tünegün
you (plural) сиз siz
310 forms returned.

Click table headers to sort.Compare Languages