Uzbek

Gloss Citation Form Standardized Form
all barcha, hamma, butun, bari, borliq bärčä, hämmä, bu̇tu̇n, bäri, bårliq
and va
animal hayvon häyvån
ant chu̇moli čumåli
apple olma ålmä
apricot o’rik ȯrik
April aprel aprel
arm qo’l qol
arrow oʼq oq
ash kul kül
August avgust avgust
autumn, fall kuz küz
axe bolta båltä
back orqa årqa
bad yomon yåmån
bark (of a tree) qobiq qåbiq
bear ayiq äyiq
beard soqol såqål
beaver qunduz qunduz
because chunki ču̇nki
bee ari äri
big katta kättä
birch qayin qayin
bird qush quš
black qora qårä
blind koʼr kör
blood qon qån
blue ko’k kök
boat kema, qayiq kemä, qayiq
bone suyak su̇yäk
book kitob kitåb
bow (weapon) yoy yåy
brain miya miyä
bread non nån
bridge koʼprik köprik
butterfly kapalak käpäläk
camel tuya tu̇yä
cat mushuk mu̇šük
center, centre, middle oʼrta ȯrtä
cheek yonoq yånåq
cheese pishloq pišlåq
chest toʼsh, koʼkrak tȯš, kökräk
chicken tovuq tåvuq
child bola bålä
chin iyak iyäk
claw changal, tirnoq čängäl, tirnåq
cloud bulut bu̇lu̇t
cold sovuq såvuq
copper mis mis
correct, right toʼgʼri toɣri
cow sigir, mol sigir, mål
crane turna tu̇rnä
crow, raven qargʼa qarɣa
cup chashka čäškä
daughter qiz qiz
dawn tong tåŋ
day kun kün
December dekabr dekabr
deep teran terän
deer kiyik kiyik
dirt, soil, earth tuproq, yer tu̇pråq, yer
dirty iflos iflås
dog it it
donkey eshak ešäk
door eshik ešik
dream tush tu̇š
dry quruq quruq
duck (bird) o’rdak ȯrdäk
dull (as a knife) oʼtmas ȯtmäs
dust chang, toʼzon čäŋ, tȯzån
eagle burgut bu̇rgüt
ear quloq qulåq
east sharq šarq
egg tuxum tu̇xu̇m
eight sakkiz säkkiz
eighty sakson säksån
elbow tirsak tirsäk
empty boʼsh, puch bȯš, pu̇č
evening oqshom, kechkurun åqšåm, kečku̇ru̇n
eye ko’z köz
eyebrow qosh  qåš
eyelash kiprik kiprik
face yuz, bet yu̇z, bet
far uzoq, yiroq u̇zåq, yiråq
fat (noun) moy, yogʼ måy, yåɣ
father ota åtä
feather пат pät
February fevral fevral
few oz, kam åz, käm
fifty ellik ellik
finger barmoq bärmoq
fingernail tirnoq tirnåq
fire oʼt ȯt
fish baliq bäliq
five besh beš
flower chechak, gul čečäk, gu̇l
fly (insect) pashsha päššä
fog tuman tu̇män
foot oyoq åyåq
for uchun  u̇ču̇n
forehead manglay, peshana maŋlay, pešana
forest oʼrmon ȯrmån
forty qirq qirq
four to’rt tȯrt
fox tulki tu̇lki
Friday juma   ǰu̇mä
frog qurbaqa qurbaqa
fruit meva mevä
full toʼliq, toʼla tȯliq, tȯlä
garlic sarimsoq särimsåq
goat echki ečki
god (generic term) xudo xu̇då
gold oltin åltin
good yaxshi yäxši
goose gʼoz ɣåz
grape uzum u̇zu̇m
grass oʼt ȯt
gray, grey kul rang, boʼz ku̇l räŋ, bȯz
green yashil yäšil
guts ichak ičäk
hair soch såč
half yarim yärim
hammer bolgʼa bålɣa
hand qoʼl qol
he, she, it u
head bosh båš
heart yurak, dil yu̇räk, dil
heavy ogʼir, vazmin åɣir, väzmin
here bu yerda, shu yerda bu̇ yerdä, šu̇ yerdä
hill tepa tepä
honey asal, bol äsäl, bål
horn (of an animal) shox, muguz šåx, mügüz
horse ot åt
house uy u̇y
how qanday, qalay qandäy, qaläy
hundred yuz yu̇z
husband er er
I men men
ice muz mu̇z
if agar ägär
iron (metal) temir temir
island orol årål
January yanvar yanvar
July iyul iyul
June iyun iyun
kidney buyrak bu̇yräk
knee tizza tizzä
knife pichoq pičåq
lake ko’l köl
leaf barg, varaq, yaproq bärg, väraq, yäpråq
left chap, so’l čäp, sȯl
leg oyoq åyåq
lightning chaqmoq čaqmåq
lion arslon, sher ärslån, šer
lip lab läb
liver bag’ir, jigar baɣir, ǰigär
long uzun u̇zu̇n
louse bit bit
lung o’pka ȯpkä
lynx silovsin silåvsin
man (adult male) er, erkak er, erkäk
many ko’p köp
March mart mart
mare baytal, biya bäytäl, biyä
May may may
meat go’sht, et göšt, et
milk sut su̇t
Monday dushanba   du̇šänbä
money pul pu̇l
moon oy åy
morning erta ertä
most eng
mother ona ånä
mountain togʼ tåɣ
mouse sichqon sičqån
mouth og’iz åɣiz
name ism, nom, ot ism, nåm, åt
narrow ensiz, tor ensiz, tår
navel, bellybutton kindik kindik
near, close yaqin yaqin
neck bo’yin bȯyin
new yangi yäŋgi
night tun, kecha tu̇n, kečä
nine to’qqiz tȯqqiz
ninety to’qson tȯksån
north shimol šimål
nose burun, dimog’ bu̇ru̇n, dimåɣ
not emas emäs
November noyabr noyabr
now endi, hozir endi, håzir
October oktabr oktabr
old qari, eski qari, eski
one bir bir
onion piyoz piyåz
other boshqa båšqa
ox ho'kiz hȯkiz
person inson, odam, kishi insån, ådäm, kiši
pig cho’chqa, to’ng’iz čȯčqa, toŋɣiz
place o’rin, joy ȯrin, ǰåy
rabbit, hare quyon quyån
rain yomgʼir  yåmɣir
red qizil qizil
reindeer shimol bug’usi šimål buɣusi
right (side) o’ng ȯŋ
river daryo däryå
road, path, way yo’l yȯl
root ildiz ildiz
rope arqon ärqån
rotten chirik čirik
round to’garak tögäräk
saddle egar egär
salt tuz tu̇z
sand qum qum
Saturday shanba   šänbä
sea dengiz deŋiz
seed urug’, don u̇ruɣ, dån
self o’z ȯz
September sentabr sentabr
seven yetti yetti
seventy yetmish yetmiš
sharp (as a knife) keskir, o’tkir keskir, ȯtkir
sheep qo’y qoy
shirt ko’ylak köyläk
short qisqa, kalta qisqa, kältä
shoulder oʼmiz, yelka, egin ȯmiz, yelkä, egin
silver kumush kümu̇š
six olti ålti
sixty oltmish åltmiš
skin teri teri
sky osmon åsmån
small, little kichkina kičkinä
smoke tutun tu̇tu̇n
smooth tekis tekis
snake ilon ilån
snow qor qår
soft yumshoq yu̇mšåq
some bir oz, ba’zi bir åz, bä'zi
son o’g’il oɣil
south janub ǰänub
spring (season) bahor bähår
squirrel olmaxon, tiyin ålmäxån, tiyin
stallion aygʼir ayɣïr
star yulduz yu̇ldu̇z
stick tayoq, kaltak täyåq, kältäk
stirrup uzangi u̇zäŋgi
stomach, belly qursoq, qorin, oshqozon qursåq, qårin, åšqåzån
stone, rock tosh tåš
straight toʼgʼri toɣri
summer yoz yåz
sun quyosh quyåš
Sunday yakshanba yäkšänbä
tail quyruq quyruq
tall baland bäländ
ten o’n ȯn
ten thousand tuman tu̇män
that u, oʼsha, anavi u̇, ȯšä, änävi
there u yerda u̇ yerdä
there is bor bår
there is not yo’q yoq
they ular u̇lär
thick qalin qalin
thin yupqa, ingichka, nozik yu̇pqa, iŋgičkä, nåzik
thirty o’ttiz ȯttiz
this bu, shu bu̇, šu̇
thousand ming miŋ
three uch u̇č
throat tomoq, boʼgʼiz tåmåq, boɣiz
Thursday payshanba   päšänbä
tiger yoʼlbars, palang yȯlbärs, päläŋ
to ask soʼra- sȯrä-
to be boʼl- bȯl-
to be born tugʼil- tuɣil-
to bite qol-, tishla- qål-, tišlä-
to blow es- es-
to breathe nafas ol-, dam ol- näfäs ål-, däm ål-
to burn (intr.) yon-, kuy- yån-, küy-
to close yop- yåp-
to come kel- kel-
to count sana- sänä-
to cry, weep yigʼla- yiɣlä-
to cut kes- kes-
to die oʼl- ȯl-
to dig kovla-, qazi- kåvlä-, qazi-
to drink ich- ič-
to eat ye- ye-
to fall tush- tu̇š-
to fear, be afraid qoʼrq- qorq-
to fight urish- u̇riš-
to find top- tåp-
to float qalqi-, suz- qalqi-, su̇z-
to flow oq- åq-
to fly uch- u̇č-
to freeze toʼng-, qot- tȯŋ-, qåt-
to give ber- ber-
to go bor- bår-
to hear eshit- ešit-
to hit ur- u̇r-
to hold tut- tu̇t-
to hunt ovla-, ov qil- åvlä-, åv qil-
to jump sakra- säkrä-
to kill oʼldir- ȯldir-
to know bil- bil-
to laugh kul- kül-
to learn oʼrgan- ȯrgän-
to lie (as in a bed) yot- yåt-
to live yasha- yäšä-
to open och- åč-
to play o’yna- ȯynä-
to pull tort- tårt-
to push turt-, itar- tu̇rt-, itär-
to read o’qi- oqi-
to rub ishqa-, ishqala-, uqala- išqa-, išqalä-, uqalä-
to run chop-, yugur- čåp-, yügür-
to say ayt-, de- äyt-, de-
to scratch tirna- tirnä-
to see koʼr- kör-
to sew tik- tik-
to sing qo’shiq ayt- qošiq äyt-
to sit o’tir- ȯtir-
to sleep uxla- uxlä-
to smell hidla-, iska- hidlä-, iskä-
to spit tupla-, tupur- tu̇plä-, tu̇pu̇r-
to split boʼl-, yor- bȯl-, yår-
to squeeze siq-, qis- siq-, qis-
to stab pichoqla-, sanch- pičoqlä-, sänč-
to stand tur- tu̇r-
to stay qol-, tur- qål-, tu̇r-
to suck soʼr-, em- sȯr-, em-
to swell shish- šiš-
to swim suz- su̇z-
to take ol- ål-
to think oʼyla- ȯyla-
to throw tashla-, ot- täšlä-, åt-
to tie bogʼla- båɣla-
to turn (intransitive) bur-, bura-, oʼgir- bu̇r-, bu̇rä-, ögir-
to vomit qus- qus-
to walk yur- yu̇r-
to wash yuv- yu̇v-
to wipe surt- su̇rt
to write yoz- yåz-
today bugun bu̇gu̇n
tomorrow erta, ertaga ertä, ertägä
tongue (organ) til til
tooth tish tiš
tree daraxt däräxt
Tuesday seshanba sešänbä
twenty yigirma yigirmä
two ikki ikki
very juda ǰu̇dä
warm issiq issiq
water suv su̇v
we biz biz
Wednesday chorshanba   čåršänbä
west g’arb ɣarb
wet hoʼl hȯl
what nima nimä
wheat bug’doy bu̇ɣdåy
when qachon qačån
where qayerda qayerdä
which qay, qaysi qay, qaysi
white oq åq
who kim kim
why nimaga, nega, nima uchun nimägä, negä, nimä u̇ču̇n
wide keng, enlik, serbar keŋ, enlik, serbär
wife ayol äyål
wind shamol, yel šämål, yel
wing kanot känåt
winter qish qiš
with bilan bilän
wolf boʼri, qashqir bȯri, qašqir
woman xotin, ayol xåtin, äyål
wool jun, yung ǰu̇n, yüŋ
word soʼz, gap sȯz, gäp
worm qurt qurt
year yil yil
yellow sariq säriq
yesterday kecha kečä
you (plural) siz siz
you (singular) sen sen
zero nol’ nȯl
380 forms returned.

Click table headers to sort.Compare Languages