Khorezmian

No entries in lexical database.

Khorezmian
Family:Turki