Crimean Tatar

Gloss Citation Form Standardized Form
all bütün, cümle, ep bütün, ǰümle, ep
and ve ve
animal ayvan ayvan
ankle tobuq tobuq
ant qırmısqa, qarınca qïrmïsqa, qarïnǰa
apple alma alma
apricot qaysı qaysï
April aprel, çiçek ayı aprel, čiček ayï
arm qol qol
arrow oq oq
ash kül kül
August avgust, arman ayı avgust, arman ayï
autumn, fall küz küz
axe balta balta
back arqa, sırt arqa, sïrt
bad yaramay, fena, osal, yaman yaramay, fena, osal, yaman
badger borsuq borsuq
bark (of a tree) qabuq qabuq
barley arpa arpa
bear ayuv ayuv
beard saqal saqal
beaver qunduz qunduz
because çünki, zira čünki, zira
bee balqurt, arı balqurt, arï
big büyük, balaban, iri büyük, balaban, iri
birch aqqayın aqqayïn
bird quş quš
bird cherry kiyik erik, quş kirazı kiyik erik, quš kirazï
black qara, siya qara, siya
blanket yorğan yorɣan
blind soqur, kör soqur, kör
blood qan qan
blue mavı mavï
boat qayıq, sandal, zevraq qayïq, sandal, zevraq
bone kemik, süyek kemik, süyek
book kitap kitap
bow (weapon) yay yay
brain miy miy
bread ötmek ötmek
brick tola tola
bridge köpür köpür
butterfly köbelek köbelek
calf buzav buzav
camel deve deve
candle çıraq, şemma čïraq, šemma
cat mışıq mïšïq
center, centre, middle orta orta
cheek yanaq yanaq
cheese qaşqaval qašqaval
chest köküs, kökrek, bağır köküs, kökrek, baɣır
chicken tavuq tavuq
child bala, evlât bala, evlât
chin saqal tübü saqal tübü
claw tırnaq tïrnaq
clay balçıq, kil balčïq, kil
cloud bulut bulut
cold suvuq suvuq
copper baqır baqïr
correct, right doğru doɣru
cow sığır, nanay sïɣïr, nanay
cradle beşik bešik
crane turna turna
cream qaymaq qaymaq
crow, raven qarğa qarɣa
cup filcan filǰan
daughter qız qïz
dawn tañ, tañ atar, şefaq taŋ, taŋ atar, šefaq
day kün kün
December dekabr, ilk qış ayı dekabr, ilk qïš ayï
deep teren teren
deer sığın sïɣïn
dirt, soil, earth topraq, yer topraq, yer
dirty kirli kirli
dog köpek, it, baraq köpek, it, baraq
donkey eşek ešek
door qapı qapï
dough hamır hamïr
dove, pigeon gögercin gögerǰin
dream ruya, hayal ruya, hayal
dry quru quru
duck (bird) papiy papiy
dull (as a knife) kütür kütür
dust toz toz
eagle qartal qartal
ear qulaq qulaq
east şarq, kündoğuş, meşriq šarq, kündoɣuš, mešriq
egg yımırtа yïmïrta
eight sekiz sekiz
eighty seksen seksen
elbow tirsek tirsek
empty boş boš
evening aqşam aqšam
eye köz köz
eyebrow qaş qaš
eyelash kirpik kirpik
face bet, yüz, çere, sıma bet, yüz, čere, sïma
far uzaq uzaq
fast, quick tez, çabik, çalt, vız, vızlı tez, čabik, čalt, vïz, vïzlï
fat (noun) yağ, may yaɣ, may
father baba baba
feather qanat, tük qanat, tük
February fevral, kiçik ay, uvut fevral, kičik ay, uvut
few az az
fifty elli elli
finger parmaq parmaq
fingernail tırnaq tïrnaq
fire ateş ateš
fish balıq balïq
five beş beš
flour un un
flower çiçek, çeçek čiček, čeček
fly (insect) çibin, sinek čibin, sinek
fog tuman, pus tuman, pus
foot ayaq ayaq
footprint iz iz
for içün ičün
forehead mañlay, alın maŋlay, alïn
forest orman orman
forty qırq qïrq
four dört dört
fox tilki tilki
Friday cuma ǰuma
frog baqa baqa
frost qırav qïrav
fruit meyva, yemiş meyva, yemiš
full tolu tolu
garlic sarımsaq sarïmsaq
goat eçki ečki
god (generic term) alla, mevlâ, tañrı, rabbi, huda alla, mevlʼa, taŋrï, rabbi, huda
gold altın altïn
good yahşı, eyi yahšï, eyi
goose qaz qaz
grape юзюм üzüm
grass ot, ölen ot, ölen
gray, grey boz boz
green yeşil yešil
guts içek iček
hail burçaq burčaq
hair saç sač
half yarım, yarı, buçuq yarïm, yarï, bučuq
hammer çöküç čöküč
hand el el
he, she, it o o
head baş, qafa baš, qafa
heart yürek yürek
heavy ağır aɣïr
hedgehog kirpi kirpi
hemp kendir kendir
here mında, bu yerde mïnda, bu yerde
hill bayır, töpe, qır, oba bayïr, töpe, qïr, oba
honey bal bal
horn (of an animal) müyüz, boynuz müyüz, boynuz
horse at, alaşa at, alaša
house ev ev
how nasıl, neday nasïl, neday
hundred yüz yüz
husband aqay, qoca, er, refiq aqay, qoǰa, er, refiq
I men men
ice buz buzla-
if eger eger
iron (metal) demir demir
island ada ada
January yanvar, qara qış ayı yanvar, qara qïš ayï
July iyül, oraq ayı iyül, oraq ayï
June iyün, kiraz ayı, ilk yaz ayı iyün, kiraz ayï, ilk yaz ayï
kidney büyrek büyrek
knee tiz tiz
knife pıçaq pïčaq
lake göl göl
lead (metal) qurşun quršun
leaf yapraq yapraq
left sol sol
leg bacaq baǰaq
lightning yaşın, yıldırım, şemşek yašïn, yïldïrïm, šemšek
lion arslan, şir arslan, šir
lip dudaq dudaq
liver qara ciger qara ǰiger
long uzun uzun
louse bit bit
lung aqciger aqǰiger
lynx vaşaq vašaq
man (adult male) aqay, erkek, er aqay, erkek, er
many çoq, hayli čoq, hayli
maple aqçaağaç, örge aqčaaɣaç, örge
March mart, saban ayı mart, saban ayï
mare baytal baytal
marmot soqur, dağ sıçanı soqur, daɣ sïčanï
May mayıs, quralay mayïs, quralay
meat et et
milk süt süt
millet tarı tarï
Monday bazarertesi bazarertesi
money para, aqça para, aqča
moon ay ay
morning saba saba
mosquito süyrüsinek, kanar süyrüsinek, kanar
moss yosun yosun
most
mother ana ana
mountain dağ daɣ
mouse sıçan sïčan
mouth ağız aɣïz
mulberry dut dut
mushroom mantar mantar
naked çıplaq, uryan čïplaq, uryan
name ad, isim ad, isim
narrow tar tar
navel, bellybutton köbek köbek
near, close якъын yaqïn
neck boyun boyun
needle ine ine
nest yuva, in yuva, in
new yañı yañï
night gece geǰe
nine doquz doquz
ninety doqsan doqsan
north şimal, sırt šimal, sïrt
nose burun burun
not degil degil
November noyabr, qasım ayı, boş ay noyabr, qasïm ayï, boš ay
now şimdi šimdi
nut, walnut qoz qoz
oak emen, pelit, meşe emen, pelit, meše
oats cılap ǰïlap
October oktâbr, ekin ayı, orta küz ayı oktʼabr, ekin ayï, orta küz ayï
old eski, qart eski, qart
one bir bir
onion soğan soɣan
other başqa, diger bašqa, diger
otter suv mışığı, suv samırı suv mïšïɣï, suv samïrï
owl bayquş, miyavquş bayquš, miyavquš
ox buğa, ögüz buɣa, ögüz
person adam, insan, kişi adam, insan, kiši
pig domuz, çoçqa domuz, čočqa
pillow yastıq yastïq
pine çam čam
place yer yer
poplar selbi, qavaq, sügüt selbi, qavaq, sügüt
rabbit, hare tavşan tavšan
rain yağmur yaɣmur
red qırmızı, qızıl qïrmïzï, qïzïl
rib qaburğa qaburɣa
rice pirniç pirnič
right (side) oñ, sağ oŋ, saɣ
ring yüzük yüzük
river özen, neer özen, neer
road, path, way yol yol
root tamır tamïr
rope arqan, yip, sıcım arqan, yip, sïǰïm
rotten çürük čürük
round tögerek tögerek
rye arış, çavdar arïš, čavdar
saddle eger eger
salt tuz tuz
sand qum qum
Saturday cumaertesi ǰumaertesi
saw (tool) pıçqı pïčqï
sea deñiz deŋiz
seed urluq urluq
self öz öz
September sentâbr, ceviz ayı, ilk küz ayı senťabr, ǰeviz ayï, ilk küz ayï
seven yedi yedi
seventy yetmiş yetmiš
shadow talda, kölge, saye talda, kölge, saye
sharp (as a knife) keskin keskin
sheep qoy, qoyun qoy, qoyun
shirt kölmek kölmek
short qısqa qïsqa
shoulder omuz omuz
silk yipek yipek
silver kümüş kümüš
six altı altï
sixty altmış altmïš
skin teri teri
sky kök, sema, felek kök, sema, felek
slow yavaş, ağır, talğın yavaš, aɣïr, talɣïn
small, little kiçik, ufaq, kiçkene kičik, ufaq, kičkene
smoke tütün tütün
smooth tegiz, tüz tegiz, tüz
snake yılan yïlan
snow qar qar
soft yımşaq yïmšaq
some bazı bazï
son oğul oɣul
south cenüp ǰenüp
sparrow torğay, serçe torɣay, serče
spider örümçek, biy örümček, biy
spring (season) baar baar
squirrel сансар sansar
stallion ayğır ayɣïr
star yıldız yïldïz
stick tayaq tayaq
stirrup zengi zengi
stomach, belly qursaq, qarın qursaq, qarïn
stone, rock taş taš
straight doğru, tüz, tegiz doɣru, tüz, tegiz
strong küçlü, quvetli, taqatlı küčlü, quvetli, taqatlï
summer yaz yaz
sun küneş, kün küneš, kün
Sunday bazar, bazar künü bazar, bazar künü
swan aqquş aqquš
sweat ter ter
sword qılıç qïlïč
tail quyruq quyruq
tall yüksek, yüce yüksek, yüǰe
ten on on
ten thousand on biñ on biŋ
that o o
there anda, о yerde anda, о yerde
there is bar bar
there is not yoq yoq
they olar olar
thick sıq, gür, qoyu, qalın sïq, gür, qoyu, qalïn
thigh but, san but, san
thin ince, yufqa inǰe, yufqa
thirty otuz otuz
this bu bu
thousand biñ biŋ
thread yip yip
three üç üč
throat boğaz, tamaq boɣaz, tamaq
thunder kök güdürdisi kök güdürdisi
Thursday cumaaqşamı ǰumaaqšamı
tiger qaplan qaplan
tin qalay qalay
to ask sora- sora-
to be ol- ol-
to be born doğ-, doğul- doɣ-, doɣul-
to bite tişle- tišle-
to blow üfür-, es- üfür-, es-
to breathe nefes al-, solu- nefes al-, solu-
to burn (intr.) yan- yan-
to close qapat-, yap- qapat-, yap-
to come kel- kel-
to count say- say-
to cry, weep ağla- aɣla-
to cut kes- kes-
to die öl- öl-
to dig qaz- qaz-
to drink iç- ič-
to eat aşa aša
to fall tüş- tüš-
to fear, be afraid qorq- qorq-
to fight küreş- küreš-
to find tap- tap-
to float yalda- yalda-
to flow aq- aq-
to fly uç- uč-
to freeze buzla- buzla-
to give ber- ber-
to go bar-, ket- bar-, ket-
to grow ös-, büyü- ös-, büyü-
to hear diñle- diñle-
to hit ur- ur-
to hold tut- tut-
to hunt avla- avla-
to jump sıçra-, sekir-, atla- sïčra-, sekir-, atla-
to kill öldür- öldür-
to know bil- bil-
to laugh kül- kül-
to learn ögren- ögren-
to lie (as in a bed) yat-, uzan- yat-, uzan-
to live yaşa- yaša-
to open aç- ač-
to play oyna- oyna-
to pull çek-, tart- ček-, tart-
to push ite- ite-
to read oqu- oqu-
to rub oqala- oqala-
to run чап- čap-
to say de-, ayt-, söyle- de-, ayt-, söyle-
to scratch tırna- tïrna-
to see kör- kör-
to sew tik- tik-
to sing yırla- yïrla-
to sit otur- otur-
to sleep yuqla- yuqla-
to smell qoqla- qoqla-
to spit tükür- tükür-
to split böl- böl-
to squeeze sıq- sïq-
to stab sanç- sanč-
to stand tur- tur-
to stay qal- qal-
to suck em- em-
to swell şiş- šiš-
to swim yalda- yalda-
to take al- al-
to think tüşün- tüšün-
to throw at-, taşla-, fırlat- at-, tašla-, fïrlat-
to tie bağla- baɣla-
to turn (intransitive) айлан-, фырлан-, дён- aylan-, fïrlan-, dön-
to vomit qus- qus-
to walk yür- yür-
to want iste- iste-
to wash yuv- yuv-
to weave toqu- toqu-
to wipe sil-, sürt- sil-, sürt-
to write yaz- yaz-
today bugün bugün
tomorrow yarın yarïn
tongue (organ) til til
tooth tiş tiš
tree terek terek
Tuesday salı, salı künü salï, salï künü
turtle qaplı baqa qaplï baqa
twenty yigirmi yigirmi
two eki eki
urine siydik siydik
valley vadiy, yılğa, uva, dere vadiy, yïlɣa, uva, dere
very pek, ğayet, olduqça pek, ɣayet, olduqča
waist bel bel
warm issi, isingen, sıcaq issi, isingen, sïǰaq
water suv suv
wax balavuz balavuz
we biz, bizler biz, bizler
Wednesday çarşenbe čaršenbe
well quyu quyu
west ğarp, künbatı, mağrip ɣarp, künbatï, maɣrip
wet sılaq sïlaq
what ne ne
wheat boğday boɣday
wheel köpçek, çarq köpček, čarq
when ne vaqıt, ne zaman, qaçan ne vaqït, ne zaman, qačan
where qayda, ne yerde, qayerde qayda, ne yerde, qayerde
which qaysı, qaysı biri, angi, angisi qaysï, qaysï biri, angi, angisi
white беяз, акъ beyaz, aq
who kim kim
why ne içün, neden, nege ne ičün, neden, nege
wide keñ, keniş keŋ, keniš
wife apay, qarı apay, qarï
willow tal tal
wind yel, ruzgâr yel, ruzgʼar
wing qanat qanat
winter qış qïš
with ile ile
wolf qaşqır, börü qašqïr, börü
woman qadın, apay, apaqay qadïn, apay, apaqay
wool yün, tük yün, tük
word söz, kelime söz, kelime
work
worm qurt, sıvalçan qurt, sïvalčan
wrist el tarağı el taraɣï
year yıl, sene yïl, sene
yellow sarı sarï
yesterday tünevin, dün tünevin, dün
you (plural) siz, sizler siz, sizler
you (singular) sen sen
zero sıfır sïfïr

449 forms returned.

Click table headers to sort.Compare Languages