Georgian Urum

Gloss Citation Form Standardized Form
all äp äp
animal xaivan, mal xayvan, mal
ankle ayaɣ bilyägi, ladɯzhka, ladishka, ɣɯch ayaɣ bilʼägi, ladïžka, ladiška, ɣïč
ant ɣarɯndzha ɣarïnǰa
apple alma alma
arm al, äl al, äl
arrow strela strela
ash qül k’ül
autumn, fall güz güz
axe balta, tapor balta, tapor
back arxa arxa
bad qöti k’öti
bark (of a tree) kara, chalɯnɯn ɣabuɣi, aɣadzhɯn üsti, aɣadzhɯn posti kara, čalïnïn ɣabuɣi, aɣaǰïn üsti, aɣaǰïn posti
barley arpa arpa
bear ai, ayu ay, ayu
beard saxkhal, zaxxali saxkhal, zaxxali
bee petäq petäk’
big böüq böük’
bird ɣush ɣuš
black ɣara ɣara
blanket yorɣan yorɣan
blind qor k’or
blood ɣan ɣan
blue gög, gyög gög, ǵög
boat tyäqnä, täqnä, lodka tyäk’nä, täk’nä, lodka
bone gyämüq ǵämük’
book kniga kniga
bottom, below, under dib dib
bow (weapon) luk, ox luk, ox
brain bein beyn
bread äqmäq äk’mäk’
brick qirpich k’irpič
bridge qyörpi, qörpi k’yörpi, k’örpi
butterfly qyäpyänyäq k’yäpyäńäk’
calf dana dana
camel dävä dävä
candle mum mum
cat pisiq, pishiq pisik’, pišik’
center, centre, middle orta orta
cheek yanax, yanaɣ yanax, yanaɣ
cheese peinɯr peynïr
chest göqs gök’s
chicken dzhüdzhüq ǰüǰük’
child ushax ušax
chin qɯtig, chängä, chyängyä k’ïtig, čängä, čyänǵä
clay qil, sari torpax, gaf, gav k’il, sari torpax, gaf, gav
cloud bulut bulut
coal qömür, qyömür k’ömür, k’yömür
cockroach tarakan tarakan
cold soüx soüx
color, colour tsvet, ryäng, iräng, iryänq tsvet, ŕäng, iräng, iŕänkʼ
copper med, paxɯr med, paxïr
correct, right düz düz
cotton pambux pambux
cow inäq, inyäq inäk’, ińäk’
cream krem krem
crow, raven ɣarɣa, ɣarɣar ɣarɣa, ɣarɣar
cup chashka čaška
daughter ɣɯz ɣïz
dawn rasvet, ishshɯxlanmax, gün chɯxmasi rasvet, iššïxlanmax, gün čïxmasi
day gün gün
deep dyärin dyärin
deer maral, myäryäl maral, myäryäl
dew ayaz, ten ayaz, ten
dirt, soil, earth torpax torpax
dirty qirli k’irli
dog it it
donkey eshshäq, eshyäq eššäk’, ešyäk’
door ɣapi ɣapi
dough xamur xamur
dove, pigeon gögärchin, gyögyärchin, ɣuɣi gögärčin, ǵöǵärčin, ɣuɣi
dream mechtat mečtat
dry ɣuri ɣuri
duck (bird) ördyäq ördyäk’
dull (as a knife) qor qor
dust toz toz
eagle aryol, xelel, elel aryol, xelel, elel
ear ɣulax ɣulax
east vastok, günchɯxmax vastok, günchïxmax
egg yumurta, emɯrta yumurta, emïrta
eight syäqkiz syäk’kiz
elbow dirsyäg, dirsäg, dirsyäq dirsyäg, dirsäg, dirsyäk’
end, finish sonɣi sonɣi
evening axsham axšam
exterior, outside ɣapi, dish ɣapi, diš
eye göz, gyöz göz, ǵöz
eyebrow ɣash ɣaš
eyelash qirpig, chapaɣ, chäpyäg, qäpäq k’irpig, čapaɣ, čäpyäg, k’äpäk’
face üz üz
far uzax uzax
fast, quick tez, elli tez, elli
fat (noun) yaɣ yaɣ
father baba baba
feather tü, tui tü, tuy
felt fetr fetr
few az az
finger barmax barmax
fingernail dɯrnax dïrnax
fire atesh ateš
fish balɯx, balux balïx, balux
five besh beš
flour un un
flower chichyäq čičyäk’
fly (insect) sinäq, sińäq, siyanq sinäk’, sinyäk’, siyank’
fog puslux, tuman puslux, tuman
foot ɣɯch ɣïč
footprint iz iz
forehead anni anni
forest meshä mešä
fork chängäl, chyängäl čängäl, čyängäl
four dört dört
fox tilqi tilk’i
Friday dzhuma ǰuma
frog ɣurbaɣa ɣurbaɣa
fruit meivyä meyvyä
full doli doli
garlic sarmusax sarmusax
glass (material) shüshä, shüshyä šüšä, šüšyä
goat gechi geči
god (generic term) allax allax
gold ɣɯzɯl ɣïzïl
good yaxshi yaxši
goose ɣaz ɣaz
grape ürüm ürüm
grass ot ot
green eshil ešil
guest müsyävɯr, mɯsyäfɯr, müsyäfür, misyävür müsyävïr, mïsyäfïr, müsyäfür, misyävür
guts baɣarsux baɣarsux
hair sach sač
half yari, yarɯsi yari, yarïsi
hammer qyäqüch, qäqüch k’yäk’üč, k’äk’üč
hand al, äl al, äl
he, she, it o o
head bash baš
heart üryäg üryäg
heavy aɣɯr aɣïr
heel daban, ɣichɯnɯn dibi daban, ɣichïnïn dibi
here burda burda
hole dyäliq, dälüq dyälik’, dälük’
honey bal bal
horn (of an animal) bünuz, buinuz bünuz, buynuz
horse at at
house äv äv
how nyäsɯl, nyäsil, nyädzhüryä ńäsïl, ńäsil, ńäǰüryä
hundred yuz yuz
husband är är
I byän byän
ice buz buz
interior, inside ich
iron dyämɯr dyämïr
island ostrov, ostrav, ada ostrov, ostrav, ada
kidney bögräq, pochka bögräk’, počka
knee dize diz
knife bichaɣ, pichax bičaɣ, pičax
lake göl, gyöl göl, ǵöl
lamb ɣuzi ɣuzi
lead (metal) svinets, ɣurɣushun, ɣurɣushum svinets, ɣurɣushun, ɣurɣushum
leaf yarpax yarpax
left sol sol
leg ɣɯch ɣïč
lightning shimshäq, shimshyäq šimšäk’, šimšyäk’
lion aslan aslan
lip dodaɣ dodaɣ
liver ɣara dzhigyär ɣara ǰiǵär
long uzun uzun
louse bit bit
lung dzhigyär ǰiǵär
man (adult male) ärgishi ärgiši
many choɣ čoɣ
mare kabɯla, ɣatɯr kabïla, ɣatïr
meat at at
melon ɣavun, ɣävin, dɯnya ɣavun, ɣävin, dïnya
milk süd süd
millet proso, ɣablɯdzha, ɣablidzha proso, ɣablïǰa, ɣabliǰa
Monday bazarortasi bazarortasi
money pul pul
moon ai ay
morning tezdyän, erqän tezdyän, erk’än
mosquito kamar, mɯɣmɯɣ kamar, mïɣmïɣ
mother ana ana
mountain daɣ daɣ
mouse sɯchan sïčan
mouth aɣɯz aɣïz
mushroom mantar mantar
naked chɯlpax čïlpax
name ad ad
narrow dar dar
navel, bellybutton göbäq, gübäq, göbyäq göbäk’, gübäk’, göbyäk’
near, close yaxɯn yaxïn
neck boün boün
needle ignyä, ignä igńä, ignä
nest yuva yuva
new gaba gaba
night axsham, gedzhyä axšam, geǰyä
nine doxkuz doxkuz
noon evlyavaxti, evlyämyäli, günün ortasi, ovlyämyäli evlyavaxti, evlyämyäli, günün ortasi, ovlyämyäli
north sever sever
nose burun burun
now shindi šindi
nut, walnut badridzhan badriǰan
oak dub, balut, palut dub, balut, palut
oats ilof, avyos, boɣda ilof, avyos, boɣda
old ɣodzha ɣoǰa
one bir bir
onion soɣan soɣan
orphan etɯm, etim etïm, etim
other öbür öbür
owl baiɣush, qorɣush baiɣuš, qorɣuš
ox oqüz ok’üz
palm (of hand) avudzh, älinɯn ichi avuǰ, älinïn iči
person adam adam
pig donɣuz, donguz donɣuz, donguz
pillow yastɯx, yastux yastïx, yastux
pine sasna, cham sasna, čam
place er er
poison aɣu, zyäir, zyär aɣu, zyäir, zyär
pus irin, irɯn irin, irïn
rabbit, hare daushan daušan
rain yaɣɯsh yaɣïš
red ɣɯrmɯzi ɣïrmïzi
rib ɣaburɣa, ɣaburga ɣaburɣa, ɣaburga
rice pirindzh, pirinch pirinǰ, pirinč
rich zyängin, zyängün zyängin, zyängün
right (side) saɣ saɣ
ring üzüg üzüg
river chai čay
road, path, way yol yol
root qöq k’ök’
rope shyäred šyäred
rotten chürüq čürük’
round gɯndɯlɯq gïndïlïk’
rye rozh, ilof rož, ilof
salt duz duz
sand torpax, ɣum torpax, ɣum
Saturday sava sava
saw (tool) xɯzär, xɯzyär, nazhovka xïzär, xïzyär, nažovka
sea dyängiz dyängiz
seed toxum toxum
seven eddi eddi
shadow qyölgä, dalda, qölgyä k’yölgä, dalda, k’ölǵä
sharp (as a knife) qäsqin k’äsk’in
sheep ɣoün ɣoün
shirt sarochka saročka
short ɣɯssa ɣïssa
shoulder umuz, umbuz umuz, umbuz
shovel savok, lapatka savok, lapatka
side, beside yan, täräf, tyäryäf yan, täräf, tyäryäf
silk ipyäq, ipäq, shyolk ipyäk’, ipäk’, shyolk
silver gümüsh, altɯn gümüš, altïn
six alti alti
skin gyön ǵön
sky gög, gyög gög, ǵög
slow usul, yavash usul, yavaš
small, little chüchüq čüčük’
smooth düz, yumushax düz, yumušax
snake ilan ilan
snow ɣar ɣar
soft yumushax yumušax
some birɣachtyänyä, birɣach, birgachtänä birɣačtyäńä, birɣač, birgačtänä
son oɣl oɣl
south yug yug
sparrow syärchyä, allax dzhüdzhügi, qirqir syärčyä, allax ǰüǰügi, k’irk’ir
spider örümdzhäq, shaltoxian örümǰäk’, šaltoxian
spleen dalax, silizönka, ɣarɯn tasi dalax, silizönka, ɣarïn tasi
spoon ɣashɯx, ɣashux ɣašɯx, ɣašux
spring (season) yazbash yazbaš
squirrel belka belka
stallion tai tay
star eldɯz eldïz
stomach, belly ɣarɯn ɣarïn
stone, rock dash daš
straight düz düz
strong ɣɯvyätli, ɣuvätli ɣïvyätli, ɣuvätli
summer yaz yaz
sun gün gün
Sunday bazar bazar
sword bebut, xanchal, xandzhyäl, ɣɯlɯch bebut, xančal, xanǰyäl, ɣïlïč
tail ɣüruɣ, ɣuiruɣ ɣüruɣ, ɣuyruɣ
tall uzun, üsqäq uzun, üsk’äk’
ten on on
that o o
there orda orda
there is var var
there is not yox yox
they onnar onnar
thick qöq, ɣalɯn k’ök’, ɣalïn
thief xɯrxɯz xïrxïz
thigh bud, yan bud, yan
thin arɯx arïx
this bu bu
thousand bin bin
thread tel tel
three üch üč
throat boɣoz boɣoz
thunder gürülti, gürüllämäx, ɣurulti gürülti, gürüllämäx, ɣurulti
Thursday aftaortasi aftaortasi
tiger ɣablan ɣablan
to ask sorier sor-
to be olier ol-
to bite qɯtlier qïtla-
to blow asier as-
to breathe soluxlanier soluxlan-
to burn (intr.) yaner yan-
to close ort-, qitli- ort-, k’itli-
to come gyälier ǵäl-
to count saier saya-
to cry, weep aɣli- aɣli-
to cut qyäsier k’yäs-
to die olier ol-
to dig äshier äš-
to drink ichier ič-
to eat ier ye-
to fall düshier düš-
to fight dögüsher, dyögüshier dögüš-, dyögüš-
to find bul- bul-
to flow axier ax-
to fly uchier uč-
to freeze don- don-
to give verier ver-
to go gidier gid-
to grow böül-, böi- böül-, böi-
to hear düer dü-
to hold dutier dut-
to hunt avdzhɯlier, axotitsa edier avǰïla-, axotitsa ed-
to jump sɯchchɯr-, sichchɯr- sïččïr-, siččïr-
to kill gabardier gabard-
to know tani- tani-
to laugh gülier gül-
to learn örǵän-, ogryän-, oxi- örǵän-, ogryän-, oxi-
to lie (as in a bed) uzanier uzan-
to live yashier yaša-
to open achier ač-
to play oinier oyna-
to pull chyäqier čyäk’-
to push ityälier ityäl-
to read oxier oxu-
to rub silier, sürier sil-, sür-
to run ɣachier ɣač-
to say dier de-
to see görier gör-
to sell sat- sat-
to sew tiqier tik’-
to sing chaɣɯrier chaɣïr-
to sit oturier otur-
to sleep yatier yat-
to smell ɣoxier ɣox-
to spit tüqürier tük’ür-
to split bölier böl-
to squeeze sɯxier sïx-
to stab pichaxla-, vur- pičaxla-, vur-
to stand durier dur-
to suck chyäqier čyäk’-
to swim üzier üz-
to take alier al-
to think düshünier düšün-
to throw atier at-
to tie baɣlier baɣla-
to turn (intransitive) dönier dön-
to vomit üryägi ɣarɯshier üryägi ɣarïš-
to walk gyäzier ǵäz-
to want istä- istä-
to wash yaxier yax-
to weave toxu- toxu-
to write yazier yaz-
today bögün bögün
tomorrow sabax sabax
tongue (organ) dil dil
tooth dish diš
top, above, over ust, usti, üsti, yoxarɯsi ust, usti, üsti, yoxarïsi
tree aɣadzh aɣaǰ
Tuesday sali sali
turtle cherepaxa čerepaxa
twenty igirmi igirmi
two iqi ik’i
valley dalina, ada dalina, ada
vein damar damar
waist bel bel
warm ilɯndzhɯx, isɯnmɯsh ilïnǰïx, isïnmïš
water su su
wave dalɣa dalɣa
wax mum mum
we biz biz
wedding dügün dügün
Wednesday charshamba čaršamba
well ɣui, ɣü ɣui, ɣü
west zapad, günbatar zapad, günbatar
wet yash yaš
what nyä ńä
wheat taxɯl, buɣda taxïl, buɣda
wheel tyäqir, täqür tyäk’ir, täk’ür
when navax navax
where nerdyä nerdyä
which angi angi
white bayaz bayaz
who qim k’im
why niya niya
wide enni enni
wife ɣari ɣari
wind el el
wing ɣanad ɣanad
winter ɣɯsh ɣïš
wolf dzhanavar ǰanavar
woman ɣari ɣari
wool yun, ün yun, ün
word söz söz
work ish
worm ɣurt ɣurt
wrist bilyäg, zapyasti, zapyastya, äl bilʼäg, zapyasti, zapyastya, äl
year el el
yellow sari sari
yesterday dünägin dünägin
you (plural) siz siz
you (singular) syän syän
zero nul, nol nul, nol

414 forms returned.

Click table headers to sort.Compare Languages