Turkish

Gloss Citation Form Standardized Form
all bütün, tüm bütün, tüm
and ve ve
animal hayvan hayvan
ankle ayak bileği ayak bilei
ant karınca karïnǰa
apple elma elma
apricot kayısı kayïsï
April nisan nisan
arm kol kol
arrow ok ok
ash kül kül
August ağustos austos
autumn, fall sonbahar sonbahar
awl tığ, biz tï̄, biz
axe balta balta
back sırt, arka sïrt, arka
bad kötü kötü
badger porsuk porsuk
ball top top
bark (of a tree) kabuk kabuk
barley arpa arpa
bear ayı ayï
beard sakal sakal
beaver kunduz kunduz
because çünkü čünkü
bee arı arï
belt kemer kemer
big büyük büyük
bile öd, safra öd, safra
birch huş ağacı huš aačï
bird kuş kuš
bird cherry kuşkirazı kuškirazï
black siyah siyah
blanket battaniye battaniye
blind kör kör
blood kan kan
blue mavi mavi
boat tekne, kayık, sandal, gemi tekne, kayïk, sandal, gemi
bone kemik kemik
book kitap kitap
bottom, below, under alt alt
bow (weapon) yay yay
brain beyin beyin
bread ekmek ekmek
brick tuğla tūla
bridge köprü köprü
bridle dizgin, yular dizgin, yular
butterfly kelebek kelebek
calf buzağı buzaï
camel deve deve
candle mum mum
cat kedi kedi
cave mağara, in maara, in
center, centre, middle orta orta
chalk tebeşir tebešir
cheek yanak yanak
cheese peynir peynir
chest göğüs göüs
chicken tavuk tavuk
child çocuk čoǰuk
chin çene čene
claw pençe, tırnak penče, tïrnak
clay kil kil
cloud bulut bulut
clover yonca yonǰa
coal kömür kömür
cockroach karaböcek karaböǰek
cold soğuk souk
collar yaka yaka
color, colour renk renk
copper bakır bakïr
corner köşe köše
correct, right doğru dōru
cotton pamuk pamuk
cow inek inek
cradle beşik bešik
crane turna turna
cream kaymak kaymak
crow, raven karga karga
cup fincan, bardak finǰan, bardak
daughter kız kïz
dawn şafak, tan šafak, tan
day gün gün
December aralık aralïk
deep derin derin
deer geyik geyik
dew çiy, şebnem čiy, šebnem
dirt, soil, earth toprak toprak
dirty kirli kirli
dog köpek köpek
donkey eşek ešek
door kapı kapï
dough hamur hamur
dove, pigeon güvercin güverǰin
dream rüya rüya
drum davul davul
dry kuru kuru
duck (bird) ördek ördek
dull (as a knife) kör, kesmez kör, kesmez
dust toz toz
dye boya boya
eagle kartal kartal
ear kulak kulak
east doğu dou
egg yumurta yumurta
eight sekiz sekiz
eighty seksen seksen
elbow dirsek dirsek
empty boş boš
end, finish uç, son, nihayet uč, son, nihayet
evening akşam akšam
exit, go out çık- čïk-
exterior, outside dış dïš
eye göz göz
eyebrow kaş kaš
eyelash kirpik kirpik
face yüz yüz
far uzak uzak
fast, quick çabuk, hızlı čabuk, hïzlï
fat (noun) yağ
father baba baba
feather tüy tüy
February şubat šubat
feces pislik, bok, dışkı pislik, bok, dïškï
felt keçe keče
few az az
fifty elli elli
finger parmak parmak
fingernail tırnak tïrnak
fire ateş, yangın ateš, yangïn
fish balık balïk
fist yumruk yumruk
five beş beš
flood su baskını, sel, taşkın su baskïnï, sel, taškïn
flour un un
flower çiçek čiček
fly (insect) sinek sinek
fog sis, duman sis, duman
foot ayak ayak
footprint iz iz
for için ičin
forehead alın alïn
forest orman orman
fork çatal čatal
forty kırk kïrk
four dört dört
fox tilki tilki
Friday cuma ǰuma
frog kurbağa kurbaa
front ön ön
frost kırağı, ayaz, don kïraï, ayaz, don
fruit meyve meyve
full tok, dolu tok, dolu
garlic sarımsak sarïmsak
glass (material) cam, sırça ǰam, sïrča
goat keçi keči
god (generic term) tanrı, allah tanrï, allah
gold altın altïn
good iyi iyi
goose kaz kaz
grape üzüm üzüm
grass çimen, ot čimen, ot
gray, grey boz, gri boz, gri
green yeşil yešil
guest konuk, misafir konuk, misafir
guts bağırsak, barsak baïrsak, barsak
hail dolu dolu
hair saç sač
half yarım yarïm
hammer çekiç čekič
hand el el
he, she, it o o
head baş baš
health sağlık sālïk
heart kalp kalp
heavy ağır aïr
hedgehog kirpik kirpi
heel topuk, ökçe topuk, ökče
helmet miğfer, kask mīfer, kask
hemp kenevir, kendir, esrar kenevir, kendir, esrar
here burada burada
hill tepe tepe
hole delik delik
honey bal bal
hoof toynak toynak
horn (of an animal) boynuz boynuz
horse at at
house ev ev
how nasıl nasïl
hundred yüz yüz
husband koca koǰa
I ben ben
ice buz buz
if eğer eer
interior, inside
interval, between ara ara
iron demir demir
island ada ada
January ocak oǰak
jaw çene čene
July temmuz temmuz
June haziran haziran
juniper ardıç ardïč
kidney böbrek böbrek
knee diz diz
knife bıçak bïčak
knot düğüm düüm
lake göl göl
lamb kuzu kuzu
lead (metal) kurşun kuršun
leaf yaprak yaprak
left sol sol
leg bacak baǰak
lightning şimşek šimšek
lion aslan aslan
lip dudak dudak
liver karaciğer karaǰier
long uzun uzun
louse bit bit
lung akciğer akǰier
lynx vaşak vašak
man (adult male) adam adam
many çok čok
maple akçaağaç akčaaač
March mart mart
mare kısrak kïsrak
marmot dağ sıçanı dā sïčanï
mattress döşek, şilte, yatar döšek, šilte, yatar
May mayıs mayïs
meat et et
melon kavun, karpuz kavun, karpuz
milk süt süt
millet darı darï
mint nane nane
Monday pazartesi  pazartesi 
money para para
moon ay ay
morning sabah sabah
mosquito sivrisinek sivrisinek
moss yosun yosun
most en en
mother anne anne
mountain dağ
mouse fare fare
moustache bıyık bïyïk
mouth ağız aïz
mulberry dut dut
mule katır katïr
mushroom mantar mantar
naked çıplak čïplak
name ad, isim ad, isim
narrow dar dar
navel, bellybutton göbek göbek
near, close yakın yakïn
neck boyun boyun
needle iğne īne
nest yuva yuva
net ā
new yeni yeni
night gece geǰe
nine dokuz dokuz
ninety doksan doksan
noon öğle ȫle
north kuzey kuzey
nose burun burun
not değil deil
November kasım kasïm
now şimdi šimdi
nut, walnut ceviz ǰeviz
oak meşe meše
oats yulaf yulaf
October ekim ekim
old eski eski
one bir bir
onion soğan soan
orphan yetim, öksüz yetim, öksüz
other diğer, başka dier, baška
otter susamuru, lutr susamuru, lutr
owl baykuş baykuš
ox öküz öküz
palate (roof of the mouth) damak damak
palm (of hand) aya, avuç içi aya, avuč iči
person kişi kiši
pig domuz domuz
pillow yastık yastïk
pine çam čam
place yer yer
poison zehir, ağı, düğü zehir, aï, düü
poplar kavak kavak
pus cerahat, irin ǰerahat, irin
rabbit, hare tavşan tavšan
rain yağmur yāmur
red kızıl, kırmızı kïzïl, kïrmïzï
rein, reins dizgin dizgin
reindeer ren geyiği ren geyii
rib kaburga kaburga
rice pirinç pirinč
rich zengin, varlıklı zengin, varlïklï
right (side) sağ
ring yüzük yüzük
river ırmak, nehir ïrmak, nehir
road, path, way yol yol
root kök kök
rope ip, halat ip, halat
rotten çürük čürük
round yuvarlak, toparlak yuvarlak, toparlak
rust pas pas
rye çavdar čavdar
saddle sele, eyer sele, eyer
salt tuz tuz
sand kum kum
Saturday cumartesi  ǰumartesi
saw (tool) testere, bıçkı testere, bïčkï
sea deniz deniz
seed tohum tohum
self öz, kendi öz, kendi
September eylül eylül
seven yedi yedi
seventy yetmiş yetmiš
shadow gölge gölge
sharp (as a knife) keskin keskin
sheath, scabbard kılıf, kın, kaplama kïlïf, kïn, kaplama
sheep koyun koyun
shirt gömlek gömlek
short kısa kïsa
shoulder omuz omuz
shovel kürek kürek
side, beside yan yan
silk ipek ipek
silver gümüş gümüš
since beri beri
sinew kiriş kiriš
six altı altï
sixty altmış altmïš
skin deri, ten deri, ten
sky gök, gökyüzü gök, gökyüzü
slave köle köle
slow yavaş yavaš
small, little küçük küčük
smoke duman duman
smooth pürüzsüz, düzgün pürüzsüz, düzgün
snake yılan yïlan
snow kar kar
soft yumuşak yumušak
sole (of foot) taban taban
some biraz, birkaç, bazı biraz, birkač, bazï
son oğul oul
south güney güney
sparrow serçe serče
spider örümcek örümǰek
spindle
spleen dalak dalak
spoon kaşık kašïk
spring (season) bahar bahar
squirrel sincap sinǰap
stallion aygır aygïr
star yıldız yïldïz
stick çubuk, değnek, çıta čubuk, dēnek, čita
stirrup üzengi üzengi
stomach, belly karın, göbek karïn, göbek
stone, rock taş taš
straight düz, düzgün, doğru düz, düzgün, dōru
straw saman saman
strawberry çilek čilek
strong güçlü, kuvvetli güčlü, kuvvetli
summer yaz yaz
sun güneş güneš
Sunday pazar pazar
swan kuğu kuu
sweat ter ter
sword kılıç kïlïč
tail kuyruk kuyruk
tall uzun, yüksek uzun, yüksek
ten on on
ten thousand tümen tümen
that şu, o šu, o
there şurada, orada šurada, orada
there is var var
there is not yok yok
they onlar onlar
thick kalın kalïn
thief hırsız hïrsïz
thigh but but
thin ince inǰe
thirty otuz otuz
this bu bu
thousand bin bin
thread iplik, tire iplik, tire
three üç üč
throat boğaz boaz
thunder gök gürültüsü gök gürültüsü
Thursday perşembe  peršembe
tiger kaplan kaplan
tin kalay kalay
to arrive var- var-
to ask sor- sor-
to be ol- ol-
to be born doğ- dō-
to bite ısır- ïsïr-
to blow üfle- üfle-
to breathe soluk al-, solu-, nefes al- soluk al-, solu-, nefes al-
to burn (intr.) yan- yan-
to bury göm- göm-
to chew çiğne- čīne-
to climb tırman- tïrman-
to close kapat- kapat-
to come gel- gel-
to cook pişir- pišir-
to count say- say-
to cry, weep ağla- āla-
to cut kes- kes-
to die öl- öl-
to dig kaz- kaz-
to dismount, get down, get off in- in-
to drink iç- ič-
to eat ye- ye-
to enter, go in gir- gir-
to fall düş- düš-
to fear, be afraid kork- kork-
to fight dövüş-, kavga et- dövüš-, kavga et-
to find bul- bul-
to float yüz- yüz-
to flow ak- ak-
to fly uç- uč-
to freeze don- don-
to give ver- ver-
to go git- git-
to grind öğüt- öüt-
to grow büyü- büyü-
to hang as- as-
to hear duy- duy-
to hit vur- vur-
to hold tut- tut-
to hunt avla- avla-
to jump sıçra- sïčra-
to kill öldür- öldür-
to know bil- bil-
to laugh gül- gül-
to learn öğren- ȫren-
to leave çık- čïk-
to lie (as in a bed) yat-, uzan- yat-, uzan-
to live yaşa- yaša-
to melt eri- eri-
to mount, get on, ride bin- bin-
to open aç- ač-
to play oyna- oyna-
to pour dök- dök-
to pull çek- ček-
to push it- it-
to read oku- oku-
to rub sür-, sürt-, ov- sür-, sürt-, ov-
to run koş- koš-
to say de-, söyle- de-, söyle-
to scratch kazı-, tırmala- kazï-, tïrmala-
to see gör- gör-
to sell sat- sat-
to sew dik- dik-
to sing şarkı söyle- šarkï söyle-
to sit otur- otur-
to sleep uyu- uyu-
to smell kokla- kokla-
to spit tükür- tükür-
to split yar-, ayır- yar-, ayïr-
to squeeze sık- sïk-
to stab bıçakla- bïčakla-
to stand kalk-, dikil-, dur- kalk-, dikil-, dur-
to stay kal- kal-
to suck em- em-
to swallow yut- yut-
to swell şiş- šiš-
to swim yüz- yüz-
to take al- al-
to think düşün- düšün-
to throw at- at-
to tie bağla- bāla-
to turn (intransitive) dön- dön-
to vomit kus- kus-
to walk yürü- yürü-
to want iste- iste-
to wash yıka-, yu- yïka-, yu-
to wear giy-, tak- giy-, tak-
to weave doku- doku-
to wipe sil- sil-
to write yaz- yaz-
today bugün bugün
tomorrow yarın yarïn
tongue (organ) dil dil
tooth diş diš
top, above, over üst üst
tree ağaç aač
Tuesday salı  salï
turtle kaplumbağa kaplumbaa
twenty yirmi yirmi
two iki iki
urine çiş, idrar, sidik čiš, idrar, sidik
valley vadi, dere, koyak vadi, dere, koyak
vein damar damar
very çok čok
waist bel bel
war savaş, harp savaš, harp
warm sıcak, ılık sïǰak, ïlïk
water su su
wave dalga dalga
wax mum mum
we biz biz
wedding düğün, nikâh düün, niḱah
Wednesday çarşamba  čaršamba
well kuyu kuyu
west batı batï
wet ıslak ïslak
what ne ne
wheat buğday būday
wheel çark, tekerlek čark, tekerlek
when ne zaman ne zaman
where nerede nerede
which hangi hangi
white beyaz, ak beyaz, ak
who kim kim
why niye, niçin, neden niye, ničin, neden
wide geniş geniš
wife karı karï
willow söğüt söüt
wind yel, rüzgâr yel, rüzgʼar
wing kanat kanat
winter kış kïš
with ile ile
wolf kurt kurt
woman kadın kadïn
wool yün yün
word söz söz
work
worm solucan, kurt soluǰan, kurt
wrist bilek bilek
yak yak yak
year yıl yïl
yellow sarı sarï
yesterday dün dün
you (plural) siz siz
you (singular) sen sen
zero sıfır sïfïr

540 forms returned.

Click table headers to sort.Compare Languages