Search Results

75 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) yẹtti yẹtti
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) yetti yetti
Afšār-e Nānakčī yetti
Alabugat Tatar җетті ǰetti
Altay јети dʼeti
Altay Tuvan ǰe:də ǰēdə
Azerbaijani yeddi yeddi
Baraba Tatar йäди, йĕди yädi, yĕdi
Bashkir ете yete
Chagatay يتى,يتە yättä, yätti
Chanto Uyghur yatte: yattē
Chuvash ҫиччӗ, ҫичӗ, ҫич śiččĕ, śičĕ, śič
Crimean Karaim йэди yedi
Crimean Tatar yedi yedi
Dobrujan Tatar yedí yedĭ
Dolgan hättä uon hättä uon
Dukhan ǰetə, ǰeedə ǰetə, ǰeedə
Fu-yü Gïrgïs čiti čiti
Gagauz edi edi
Georgian Urum eddi eddi
Halych Karaim йэди yedi
Ili Salar jidi yidi
Ili Turki yetti yetti
Iraqi Turcoman yėddi̭ yẹddĭ
Jungar Tuvan žeže
Kalmak дьеді, деді, деэді ďedi, dedi, deedi
Karachay-Balkar джети ǰeti
Karakalpak jeti žeti
Karakhanid yédi yedi
Kazakh жеті žeti
Khakas čitĭ
Khalaj yētti yētti
Khorasani Turkic - NW Dialect yetdi yetdi
Kipchak Uzbek йетть yettĭ
Krymchak yedi yedi
Kumandy-Kizhi чети četi
Kumyk етти yetti
Kuu-Kizhi дьети, тьети, чети dʼeti, tʼeti, četi
Kyrgyz жети ǰeti
Lopnor Uyghur yetti yetti
Lower Chulym йеде, йе:де yede, yēde
Mishär Tatar ʒ́idi, žide j́idi, žide
Mogholi yęttį yęttį
Mrass Shor четти četti
Nogay йети yeti
Nogay-Karagash четі četi
Oghuz Uzbek yeddi yeddi
Old Uyghur yeti yeti
Orkhon Turkic yēti, yīti yēti, yīti
Ös čēdi čēdi
Pamir Kyrgyz c̱ėtti, cėti, yeddi, yėtti ǰʼetti, ǰeti, yäddi, yetti
Qashqa’i yeddi, häþ yeddi, häb
Sakha сэттэ sette
Salar jitti, yide̱* yitti, yidē
Siberian Tatar йете yete
Sonqori yiddị yiddị
Soyot чеді, ҷеді čedĭ, ǰedĭ
Tashkent Uzbek yetti yetti
Tatar җиде ǰide
Teleut јети d’eti
Tobol-Irtysh Tatar yette
Tòfa чеді čedi
Tomsk Tatar йеді, йиді yedi, yidi
Trakai Karaim йэди yedi
Tuba-Kizhi йетти, дьети yetti, d’eti
Turkish yedi yedi
Turkmen ýedi yedi
Tuvan чеди čedi
Urum (Azovian) йеди yedi
Uyghur يەتتە yättä
Uzbek yetti yetti
Volga Bolgar cẹçị, cẹti, ceti, ciyeci, ciyeti ǰeči, ǰeti, ǰiyeǰi, ǰiyeti
Western Yugur yitï yitï
Xyzyl щетты šʼettï
Yurt Tatar yeti

seven

семь sieben sept

Doerfer list no. 586


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses