Search Results

66 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) qulağ, qulaq qulaɣ, qulaq
Afšār-e Nānakčī qo̮la̮x, qulax, qula̮x qo̮la̮x, qulax, qula̮x
Altay кулак kulak
Altay Tuvan kula:k kulāk
Azerbaijani qulaq gulag
Baraba Tatar қо̆лақ, қулақ qŏlaq, qulaq
Bashkir ҡолаҡ qolaq
Chanto Uyghur kula:k kulāk
Chuvash хӑлха xălxa
Crimean Karaim qulaq qulaq
Crimean Tatar qulaq qulaq
Crimean Tatar-Coastal Dialect qulaq qulaq
Crimean Tatar-Orta Dialect qulaq qulaq
Crimean Tatar-Steppe Dialect qulax qulax
Cuman chulag kulag
Dolgan kulgāk kulgāk
Dukhan gulak gulak
Fu-yü Gïrgïs Gulah qulax
Gagauz kulak kulak
Georgian Urum ɣulax ɣulax
Halych Karaim кулак kulak
Ili Salar ɢulaχ ɢulax
Ili Turki qu̇laq qu̇laq
Iraqi Turcoman ḳulaġ qulaɣ
Jungar Tuvan gulak
Karachay-Balkar къулакъ qulaq
Karakalpak қулақ qulaq
Karakhanid qulaq, qulxāq, qulqāq qulaq, qulxāq, qulqāq
Kazakh құлақ qulaq
Khakas xulax
Khalaj qula˙q qula˙q
Khorasani Turkic - NW Dialect ɢula̮x ɢula̮x
Krymchak qulaq qulaq
Kumandy-Kizhi кулак kulak
Kumyk къулакъ qulaq
Kuu-Kizhi кулак kulak
Kyrgyz кулак kulak
Lopnor Uyghur qulaq qulaq
Mishär Tatar kolak kolak
Mogholi qųlaɣ qųlaɣ
Mrass Shor қулақ qulaq
Nogay кулак kulak
Nogay-Karagash қолақ qolaq
Old Uyghur kulkak kulkak
Ös qulaq qulaq
Qashqa’i ġulağ ɢulaɣ
Sakha кулгаах kulgaax
Salar ɢulax, gulahou* ɢulax, gulaxow
Siberian Tatar ҡолаҡ qolaq
Sonqori g͔ula̮ɣïm ɢula̮ɣïm
Soyot қулақ qulaq
Tashkent Uzbek qulo: qulå̄
Tatar колак kolak
Teleut қулақ qulaq
Tobol-Irtysh Tatar қолақ qolaq
Tòfa ӄулаӄ qulaq
Trakai Karaim кулах kulax
Tuba-Kizhi кулак kulak
Turkish kulak kulak
Turkmen gulak gulak
Tuvan кулак kulak
Urum (Azovian) хулах xulax
Uyghur قۇلاق qulaq
Uzbek quloq qulåq
Western Yugur qʰulaq qʰulaq
Xyzyl хулах xulax

ear

ухо Ohr oreille

Swadesh list no. 73 Doerfer list no. 33


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses