Search Results

57 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) xo̮dɔ xo̮då
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) xuda xuda
Altay кудай kuday
Azerbaijani allah, tanrı allah, tanrï
Baraba Tatar alla alla
Bashkir алла, хоҙай alla, xoðay
Chuvash турӑ tură
Crimean Karaim танри, танъры, тэнъри tanri, taŋrï, teŋri
Crimean Tatar alla, mevlâ, tañrı, rabbi, huda alla, mevlʼa, taŋrï, rabbi, huda
Cuman tengri teŋri
Dåyï xudå xudå
Dolgan таҥара taŋara
Dukhan teer teer
Gagauz allah allah
Georgian Urum allax allax
Halych Karaim тэнри, тэндри tenri, tendri
Ili Salar alla, χuda alla, xuda
Iraqi Turcoman ḫuda, tanrı, ḥaḳ, meʿbud xuda, tanrï, ḥaq, meʿbud
Jungar Tuvan burgan burgan
Karachay-Balkar аллах, тейри allax, teyri
Karakalpak қудай quday
Karakhanid täŋri täŋri
Kazakh құдай, тәңірі quday, täŋiri
Khakas худай xuday
Khalaj xudā, ällā xudā, ällā
Khorasani Turkic - NW Dialect xuda̮, xo̮da̮ xuda̮, xo̮da̮
Krymchak taŋrï, teŋri, alla, allax taŋrï, teŋri, alla, allax
Kumandy-Kizhi тенъери teŋeri
Kumyk аллагь, тенгири, худай allah, teŋiri, xuday
Kuu-Kizhi кудай kuday
Kyrgyz кудай, теңир, алда kuday, teŋir, alda
Lopnor Uyghur xuda xuda
Mishär Tatar xuday xuday
Mogholi tẹŋrị¹ tẹŋrị
Mrass Shor қудай quday
Nogay алла alla
Old Uyghur täŋri täŋri
Ös quday quday
Sakha таҥара taŋara
Salar huda, anla̱ho* huda, anlāxo
Siberian Tatar алла, ҡотай alla, qotay
Sonqori xuda̮, xudā̮s xuda̮, xudā̮s
Soyot буърһан bùrhan
Tatar алла, ходай, хода, тәңре, хак alla, xoday, xoda, täŋre, xak
Teleut қудай quday
Tobol-Irtysh Tatar алла alla
Tòfa буърһан bùrhan
Trakai Karaim теньри tʼeńri
Tuba-Kizhi кудай kuday
Turkish tanrı, allah tanrï, allah
Turkmen hudaý, taňry hudāy, taŋrï
Tuvan бурган burgan
Urum (Azovian) алла, аллах, аллаһ, рабби, раби alla, allax, allah, rabbi, rabi
Uyghur تەڭرى، خۇدا täŋri, xuda
Uzbek xudo xu̇då
Volga Bolgar allāh allāh
Xyzyl худай xudäy

god (generic term)

бог Gott dieu

Doerfer list no. 428


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses