Search Results

42 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay ÿкÿ, мечиртке ükü, mečirtke
Azerbaijani bayquş bayguš
Balkar уку uku
Baraba Tatar йабалақ, абалақ yabalak, abalak
Bashkir өкө, ябалаҡ ökö, yabalaq
Chuvash тӑмана tămana
Crimean Karaim байкъуш, мэчи къушы bayquš meči qušï
Crimean Tatar bayquş, miyavquş bayquš, miyavquš
Gagauz baykuşu, kukumävka, ukü baykušu, kukumävka, ukü
Georgian Urum baiɣush, qorɣush baiɣuš, qorɣuš
Halych Karaim кузгъун kuzɣun
Ili Turki hȯkku̇ hȯkku̇
Iraqi Turcoman bavġuş bavġuš
Karachay-Balkar гылын къуш qïlïn quš
Karakalpak байыўлы, үки bayïwlï, üki
Karakhanid ǖgi, ǖhi, qoburɣa ǖgi, ǖhi, qoburɣa
Kazakh жапалақ žapanaq
Khakas тасха tasxa
Khalaj beyɣuš beyɣuš
Kumandy-Kizhi ӧҥӧчӧк, ӱҥечек, алдасқа öŋöčök, üŋeček, aldasqa
Kumyk кикимав, ябалакъ kikimav, yabalaq
Kuu-Kizhi ӱнчӧк, ӧҥӧҷӧк, ӧҥӧжӧк, ӱжек, пос қарта ünčök, öŋöčʼök, öŋöžök, üžek, pos qarta
Kyrgyz жапалак үкү, мыкый үкү žapalak ükü, mïkïy ükü
Mogholi bụm bụm
Mrass Shor тасқачақ tasqačaq
Nogay обыргус, япалак obïrgus, yapalak
Old Uyghur ügi ügi
Ös тасқаджақ tasqaǰaq
Sakha мэкчиргэ mekčirge
Siberian Tatar өгө, пайғыш ögö, payɣïš
Tatar ябалак yabalak
Teleut алу қуш, мерчитки alu quš, merčitki
Tòfa беъһирген bèhirgen
Trakai Karaim сова, кузгъун sova, kuzɣun
Tuba-Kizhi печиртке, ӱнҗӧк, ӱнчӧк pečirtke, ünžʼök, ünčök
Turkish baykuş baykuš
Turkmen baýguş bāyguš
Tuvan үгү, инек-сокпа, межерген ügü, inek-sokpa, mežergen
Urum (Azovian) йеҗехуш, йапалах, йылав(ух)хуш, пувахуш, ағлавуххуш yeǰexuš, yapalax, yïlavuxxuš, puvaxuš, aɣlavuxxuš
Uyghur ھۇۋقۇش، مۈشۈكياپىلاق huquš, müšükyapilaq
Uzbek boyoʼgʼli, yapaloqqush båyåɣli, yäpälåqquš
Xyzyl тасхажах tasxažax

owl

сова Eule hibou, chouette جغد, بوف шар шувуу, ууль

Doerfer list no. 162


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses