Search Results

47 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay болчок, тегерик bolčok, tegerik
Azerbaijani dǝyirmi däyirmi
Baraba Tatar тӱгӓрӓк tügäräk
Bashkir түңәрәк, йомро tüŋäräk, yomro
Chuvash ҫаврака, ҫавра, чӑмӑр śavraka, śavra, čămăr
Crimean Karaim тӧгэрэк, тогаракъ, йуварлакъ tögerek, togaraq, yuvarlaq
Crimean Tatar tögerek tögerek
Crimean Tatar-Coastal Dialect tögerek tögerek
Crimean Tatar-Orta Dialect togerek togerek
Crimean Tatar-Steppe Dialect tȯgerek tȯgerek
Cuman tegirma tegirmä
Dolgan tögürük tögürük
Fu-yü Gïrgïs tubrïx dubrïx
Gagauz tombarlak tombarlak
Georgian Urum gɯndɯlɯq gïndïlïk’
Halych Karaim тэгерэ tegere
Jungar Tuvan duguruk, tögörök
Karachay-Balkar тёгерек tögerek
Karakalpak дөңгелек döŋgelek
Karakhanid tägirmä, yap, yumɣāq tägirmä, yap, yumɣāq
Kazakh дөңгелек döŋgelek
Khakas тоғылах toɣïlax
Khalaj gildir, čarxï gildir, čarxï
Krymchak togerek togerek
Kumandy-Kizhi тоглак, тоголок toglak, togolok
Kumyk дёгерек dögerek
Kuu-Kizhi тоголок togolok
Kyrgyz тегерек tegerek
Mrass Shor тоғалақ toɣalaq
Nogay тоьгерек tögerek
Nogay-Karagash туԝарақ tuwaraq
Old Uyghur tägirmi, tolgu, tolı, tom, parimandal tägirmi, tolgu, tolï, tom, parimandal
Sakha төгүрүк, бөкүнүк tögürük, bökünük
Siberian Tatar йоморо yomoro
Tatar түгәрәк tügäräk
Teleut тегрек, тоглоқ, тулку, полчоқ tegrek, toglok, tulku, polčoq
Tòfa төөрей töörey
Trakai Karaim тегяряк tegʼaŕak
Tuba-Kizhi болчок bolčok
Turkish yuvarlak, toparlak yuvarlak, toparlak
Turkmen tegelek, togalak tegelek, togalak
Tuvan төгерик tögerik
Urum (Azovian) томалах, топалах, тӧгерек tomalax, topalax, tögerek
Uyghur يۇمىلاق، دۈگىلەك tumilaq, dügiläk
Uzbek to’garak tögäräk
Western Yugur toqïr toqïr
Xyzyl тярпяк tärpäk

round

круглый rund rond

Swadesh list no. 190


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses