Search Results

60 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) bu̇gu̇n bu̇gu̇n
Afšār-e Nānakčī büʹgün büʹgün
Altay бÿгÿн bügün
Azerbaijani bu gün bu gʼün
Baraba Tatar pu kün pu kün
Bashkir бөгөн bögön
Chanto Uyghur büge:n bügēn
Chuvash паян payan
Crimean Karaim бӱгӱн bügün
Crimean Tatar bugün bugün
Cuman buchun bügün
Dolgan бүгүн bügün
Dukhan pohǝn pohǝn
Fu-yü Gïrgïs bĭĭn, büün bïïn, büün
Gagauz büün büün
Georgian Urum bögün bögün
Halych Karaim бигин bigin
Ili Salar byɣyn büɣün
Iraqi Turcoman bügün bügün
Jungar Tuvan bögün
Karachay-Balkar бюгюн bügün
Karakalpak бүгин bügin
Kazakh бүгін bügin
Khakas püün
Khalaj böyün, bögün, böŋg, ämrūz, umru böyün, bögün, böŋg, ämrūz, umru
Khorasani Turkic - NW Dialect bẹʹyin, bi⁵gin bẹʹyin, bi⁵gin
Kondoma Shor пиин, пӱгӱн piin, pügün
Krymchak bugun, bugün bugun, bugün
Kumandy-Kizhi бӱгӱн bügün
Kumyk бугюн bugün
Kuu-Kizhi биин biin
Kyrgyz бүгүн bügün
Mishär Tatar bügün bügün
Mogholi bųgų̈n, bų kų̈n, bųgų̇n, šųbųgų̇n bųgų̈n, bų kų̈n, bųgų̇n, šųbųgų̇n
Mrass Shor пӱӱн püün
Nogay буьгуьн bügün
Nogay-Karagash бө̆гө̆н bö̆gö̆n
Old Uyghur bökün, böküntä bökün, böküntä
Ös pǖn pǖn
Qashqa’i büen büen
Sakha бүгүн bügün
Salar byɣyn, bugung* büɣün, buguŋ
Siberian Tatar пөгөн pögön
Sonqori buʹɣ́ụn buʹɣ́ụn
Soyot бо-һүн bo-hün
Tatar бүген bügen
Telengit бӱ̄н bǖn
Teleut пугӱн, пуун pugün, puun
Tòfa бо һүндүс bo hündüs
Trakai Karaim бюгюнь, бигюнь bʼugʼuń, bigʼuń
Tuba-Kizhi бÿгÿн, пӱӱн bügün, püün
Turkish bugün bugün
Turkmen şu gün, bu gün šu gün, bu gün
Tuvan бөгүн bögün
Urum (Azovian) бегӱн, бӧгӱн, бӧн, бӧӱн, бӱгӱн, бӱӱн begün, bögün, bön, böün, bügün, büün
Uyghur بۈگۈن bügün
Uzbek bugun bu̇gu̇n
Western Yugur puɣïn puɣïn
Xyzyl пюн pün
Yurt Tatar бігін bĭgĭn

today

сегодня heute aujourd'hui

Doerfer list no. 280


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses