Search Results

71 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) iẹgirma iẹgirma
Afšār-e Nānakčī ịgirmi
Alabugat Tatar ǰïyrma
Altay јирме dʼirme
Altay Tuvan ǰe:rvi: ǰērvī
Azerbaijani iyirmi iyirmi
Baraba Tatar йäгирмä, йĕгирмä yägirmä, yĕgirmä
Bashkir егерме yegerme
Chagatay يکرمە, يکرمى yigirmä, yigirmi
Chanto Uyghur yerme: yermē
Chuvash ҫирӗм śirĕm
Crimean Karaim йигирми, yigirme, cigirmi yigirmi, yigirme, ǰigirmi
Crimean Tatar yigirmi yigirmi
Dobrujan Tatar yígírím yĭgĭrĭm
Dolgan һүүрбэ hüürbe
Dukhan ǰeerβə ǰeerβə
Fu-yü Gïrgïs jibir ǰibir
Gagauz irmi irmi
Georgian Urum igirmi igirmi
Halych Karaim эгирми egirmi
Ili Salar jiɣirmɛ yiɣirmä
Ili Turki yigirmi yigirmi
Iraqi Turcoman icǐrmǐ iǰị̈rmị̈
Jungar Tuvan žerbe
Kalmak дегерьме degeŕme
Karachay-Balkar джыйырма ǰïyïrma
Karakalpak жигирма žigirma
Karakhanid yigirmi, yigirme yigirmi, yigirme
Kazakh жиырма žïyïrma
Khakas čibĭrgĭ
Khalaj yigirmi yigirmi
Khorasani Turkic - NW Dialect yirmi, yịrmi yirmi, yịrmi
Krymchak yigirmi yigirmi
Kumandy-Kizhi чегирбе, чигирбе čegirbe, čigirbe
Kumyk йигирма yigirma
Kuu-Kizhi тьерве, тьербе, чербе, йербе tʼerve, tʼerbe, čerbe, yerbe
Kyrgyz жыйырма ǰïyïrma
Lopnor Uyghur yigiymä yigiymä
Lower Chulym йарва yarva
Mishär Tatar ďigerma, yikerme ďigerma, yikerme
Mogholi ịǵįrmį¹ ịǵįrmį
Mrass Shor чегирбе čegirbe
Nogay йырма yïrma
Nogay-Karagash чыйрма čïyrma
Old Uyghur y(e)g(i)rmi yegirmi
Orkhon Turkic yegirmi, yigirmi yegirmi, yigirmi
Ös čēgirbe čēgirbe
Pamir Kyrgyz cigirmá, yíg̱írma ǰigirmȧ, yi̮gi̮rma
Qashqa’i igirmi, iyirmi, bist igirmi, iyirmi, bist
Sakha сүүрбэ süürbe
Salar jigerme, youg̱em* yigerme, yowɣǝm
Siberian Tatar йегермә yegermä
Sonqori yẹrmi yẹrmi
Soyot чээрби, чээрви čeerbi, čeervi
Tashkent Uzbek yigirma yigirmä
Tatar егерме yegerme
Teleut јирме d’irme
Tòfa иъһён ìhyon
Trakai Karaim игирмэ, эгирми igirme, egirmi
Tuba-Kizhi йирме, дьирме yirme, d’irme
Tuha xion xion
Turkish yirmi yirmi
Turkmen ýigrimi yigrimi
Tuvan чээрби čeerbi
Urum (Azovian) йирми, д´ирим, д´ирими, д´ирми, игирми, йигирим, йигирми, йирим, йырмы, йырым yirmi, ďirim, ďirimi, ďirmi, igirmi, yigirim, yigirmi, yirim, yïrmï, yïrïm
Uyghur يىگىرمە yigirmä
Uzbek yigirma yigirmä
Volga Bolgar cīrem, cịrẹm, cīrim, ciyerme ǰīrem, ǰirem, ǰīrim, ǰiyerme
Western Yugur ïʂkun ïṣkun
Xyzyl шеберги šebergi, šebörge
Yurt Tatar yegerme

twenty

двадцать zwanzig vingt

Doerfer list no. 589b


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses