Krymchak

Gloss Citation Form Standardized Form
all epsi epsi
and vä, ve vä, ve
animal hayvan hayvan
apple alma alma
arm kol, qol, qul kol, qol, qul
ash ku̇lʼ ku̇lʼ
autumn, fall küz küz
axe balta balta
back arqa, arxa arqa, arxa
bad yaman yaman
bark (of a tree) qabuq qabuq
bear ayuv ayuv
beard saqal saqal
because čunki, čünki, čünküm čunki, čünki, čünküm
bee balqurt balqurt
big buyuk, büyük, balaban buyuk, büyük, balaban
bird quš quš
black qara qara
blood qan qan
blue mavi, kok, kök, qöq mavi, kok, kök, qöq
bone kemikʼ kemikʼ
book kitab kitab
brain miy miy
bread ekim, äkmek, ekimek, ekmek, okmek, okmäk, ökmek ekim, äkmek, ekimek, ekmek, okmek, okmäk, ökmek
camel devä, deve devä, deve
cat mišiq, mïšïq, mïšïx mišiq, mïšïq, mïšïx
cheese penïr penïr
chest kokus kokus
chicken tavux tavux
child bala bala
claw tɨrnaq tïrnaq
cloud bulut bulut
cold suuq suuq
copper baqïr baqïr
correct, right doɣrï, doɣru, doɣuru doɣrï, doɣru, doɣuru
cow sïɣïr sïɣïr
crow, raven qarɣa, quzɣun qarɣa, quzɣun
cup filğan filǰan
daughter qïz qïz
day gün, ken, kun, kün gün, ken, kun, kün
deep deren, teren deren, teren
dirt, soil, earth topraq, toprax topraq, toprax
dirty kirli kirli
dog kopekʼ kopekʼ
donkey ešäk ešäk
door qapu qapu
dream düš düš
dry quru quru
dust toz toz
ear qulaq qulaq
east mizrax mizrax
egg jɨmɨrta yïmïrta
eight sekiz sekiz
eighty seksen seksen
evening aqšam, axšam, geğä, geğe, keče aqšam, axšam, geǰä, geǰe, keče
eye koz koz
eyebrow kaš, qaš kaš, qaš
face bet, čïray, yüz bet, čïray, yüz
far uzaq, yïrax uzaq, yïrax
fat (noun) jağ yaɣ
father ata, baba ata, baba
feather pux pux
few az az
fifty elli elli
finger parmaq, parmax parmaq, parmax
fingernail tïrnaq, tïrnax tïrnaq, tïrnax
fire ateš ateš
fish balɨq balïq
five bäš, beš bäš, beš
flower čiček čiček
fly (insect) čibin čibin
fog duman duman
foot ajax ayax
for ičün, üčün ičün, üčün
forest orman orman
forty kïrk, qïrx, qïrq kïrk, qïrx, qïrq
four dört dört
fox tilki tilki
Friday ayne-kün, ayne-küni ayne-kün, ayne-küni
frog baqa baqa
fruit mäyva, meyva, yämiš, yemiš mäyva, meyva, yämiš, yemiš
full tolu tolu
goat äčki, ečki, ečkï äčki, ečki, ečkï
god (generic term) taŋrï, teŋri, alla, allax taŋrï, teŋri, alla, allax
gold altïn altïn
good jaxšɨ yaxšï
goose qaz qaz
grass ot otuz
gray, grey čal čal
green ješli yešli
guts ičäk ičäk
hair sač sač
half yarï, yarïm yarï, yarïm
hand qol qol
he, she, it o, ol, u o, ol, u
head baš baš
heart jürek yürek
heavy aɣïr aɣïr
here burada, bunda, mïnda, munda burada, bunda, mïnda, munda
honey bal bal
horn (of an animal) mojuz moyuz
horse at at
house äv, ev äv, ev
how nas, nasïl, naslï, nečik nas, nasïl, naslï, nečik
hundred yuz, yüz yuz, yüz
husband er, qoğa er, qoǰa
I men men
ice buz buz
if eger eger
iron (metal) demir, demïr demir, demïr
knee diz, tiz diz, tiz
knife pïčaq, pïčax pïčaq, pïčax
lake göl göl
leaf japraq yapraq
left sol, son, soŋ sol, son, soŋ
lightning yïldïrïm yïldïrïm
lion aslan aslan
lip dudaq dudaq
liver bağɨr baɣïr
long uzun uzun
louse bit bit
man (adult male) erkek erkek
many čok čok
mare qïsrax, baytal qïsrax, baytal
meat et et
milk süt süt
money aqča, axča, axče, axčï, para aqča, axča, axče, axčï, para
moon aj ay
morning saba, sabax saba, sabax
mountain dağ daɣ
mouse sïčan sïčan
mouth ağɨz aɣïz
name ad ad
narrow dar, tar dar, tar
navel, bellybutton kindik kindik
near, close yaqïn yaqïn
neck boin boin
new jeŋɨ yeŋï
night keče, geǯe keče, geǰe
nine dokuz, doquz dokuz, doquz
ninety doksan, doqsan doksan, doqsan
north čafon čafon
nose burun burun
not digil, dügül digil, dügül
now šindi, šïndï šindi, šïndï
old gart, qart gart, qart
one bir bir
other bašqa bašqa
ox ögüz ögüz
person adam adam
pig dombuz dombuz
place orun, yär, yer orun, yär, yer
rabbit, hare qoyan, tavšan qoyan, tavšan
rain jağmɨr yaɣmïr
red qɨrmɨzɨ qïrmïzï
right (side) oŋ, saɣ oŋ, saɣ
river özen özen
road, path, way jol yol
root tamɨr tamïr
rope iyp, yip, yïp iyp, yip, yïp
round togerek togerek
salt tuz tuz
sand qum qum
Saturday šabat, šabbat, šabat-kün šabat, šabbat, šabat-kün
sea däŋgiz, dengiz, deŋiz däŋgiz, dengiz, deŋiz
seed tuqum tuqum
self oz, öz oz, öz
seven yedi yedi
seventy yetmiš yetmiš
sharp (as a knife) keskin keskin
sheep qoy, qoyun qoy, qoyun
shirt kolmex, kolʼmek, kölmek, kölmäk kolmex, kolʼmek, kölmek, kölmäk
short qïsa, qïsqa qïsa, qïsqa
silver gümüš, kumïš, kumuš, kümüš, qümüš gümüš, kumïš, kumuš, kümüš, qümüš
six altï altï
sixty altmïš altmïš
skin terɨ terï
sky kok, kök, qöq kok, kök, qöq
small, little kičkene kičkene
smoke tutun tutun
snake yïlan yïlan
snow qar qar
some biraz, bïraz biraz, bïraz
son oɣl, oɣul oɣl, oɣul
south qïbla qïbla
spring (season) baar, bahar baar, bahar
squirrel sansar sansar
star jɨldɨz yïldïz
stick tayaq, tayax tayaq, tayax
stomach, belly qursaq qursaq
stone, rock taš taš
summer yaz yaz
sun günäš, güneš, küneš, šemeš günäš, güneš, küneš, šemeš
Sunday bazar-kün, yux-kün bazar-kün, yux-kün
tail qurjux quryux
ten on on
ten thousand tuman, tümen tuman, tümen
that o o
there onda onda
there is var var
there is not yoq, yox yoq, yox
they olar, alar, anlar, onlar olar, alar, anlar, onlar
thick qalïn qalïn
thin arïx, inğe arïx, inǰe
thirty otuz otuz
this bu bu
thousand bin, biŋ bin, biŋ
three öč, uč, üč öč, uč, üč
throat boyïn, boyun, böyun boyïn, boyun, böyun
Thursday penčešenbe, kič-ayne-kün penčešenbe, kič-ayne-kün
to ask sor-, sora- sor-, sora-
to be ol- ol-
to bite tišle- tišle-
to blow äs- äs-
to breathe uf-, nefes al- uf-, nefes al-
to burn (intr.) jan= yan-
to close qapa- qapa-
to come kelʼ- kelʼ-
to count say- say-
to cut käs-, kes- käs-, kes-
to die ȯlʼ= ȯlʼ-
to dig qaz- qaz-
to drink ič= ič-
to eat aša= aša-
to fall čüš-, düš-, tüš- čüš-, düš-, tüš-
to fear, be afraid qorq-, qorx- qorq-, qorx-
to fight küreš- küreš-
to find bul-, tap- bul-, tap-
to flow aq-, ax- aq-, ax-
to fly uč= uč-
to freeze buzla- buzla-
to give ver=, ber= ver-, ber-
to go bar-, var-, kät-, ket-, kit-, kït-, git-, gid- bar-, var-, kät-, ket-, kit-, kït-, git-, gid-
to hear ešit= ešit-
to hit ur- ur-
to hold dut-, tut- dut-, tut-
to hunt avla- avla-
to kill ȯldur= ȯldur-
to know bilʼ= bilʼ-
to laugh gül-, kul-, kül-, qul- gül-, kul-, kül-, qul-
to lie (as in a bed) jat= yat-
to live yaša- yaša-
to open ač- ač-
to play oyna- oyna-
to pull tart- tart-
to read oxï-, oxu- oxï-, oxu-
to rub oqala- oqala-
to run qač- qač-
to say sȯjle= sȯyle-
to see kor- kor-
to sew tik-, tïk- tik-, tïk-
to sing yïrla- yïrla-
to sit otur= otur-
to sleep juxla= yuxla-
to smell qoqla- qoqla-
to split yar-, böl- yar-, böl-
to squeeze sïq-, sïx- sïq-, sïx-
to stand tur= tur-
to stay qal- qal-, toqta-
to suck äm-, em- äm-, em-
to swell šïš- šïš-
to swim jada= yada-
to take al- al-
to think čüšïn-, düšün-, tüšün- čüšïn-, düšün-, tüšün-
to throw at-, dašla-, tasla-, tašla- at-, dašla-, tasla-, tašla-
to tie baɣla-, bayla- baɣla-, bayla-
to turn (intransitive) aylan- aylan-
to vomit qus- qus-
to walk yur-, yürü- yur-, yürü-
to wash yuv- yuv-
to wipe sürt- sürt-
to write yaz- yaz-
today bugun, bugün bugun, bugün
tomorrow yarïn yarïn
tongue (organ) tɨlʼ tïlʼ
tooth tiš tiš
tree terek terek
Tuesday orta-kün orta-kün
twenty yigirmi yigirmi
two eki eki
very čok, čoq, čox, bäk, bek, päk, pek čok, čoq, čox, bäk, bek, päk, pek
warm sɨǯax sïǰax
water su su
we biz, bizler, bzler biz, bizler, bzler
Wednesday kan-kün kan-kün
west maarav maarav
wet ïslaq ïslaq
what ne ne
wheat boɣday boɣday
where нэрдэ nerde
which qaysï, hangi qaysï, hangi
white bijaz biyaz
who kim kim
why neden, nege, näk, nä lazïm, nä üčün, ne ičün neden, nege, näk, nä lazïm, nä üčün, ne ičün
wide keŋ keŋ
wife qadïn, xatïn, qarï qadïn, xatïn, qarï
wind yel yel
wing qanat qanat
winter qïš qïš
with ilen ilen
wolf börü, qašqïr börü, qašqïr
woman qadɨn qadïn
wool yun yun
word söz söz
worm qurt qurt
year iyl, ïyl, yïl iyl, ïyl, yïl
yellow sarɨ sarï
yesterday tüneen, tünehen tüneen, tünehen
you (plural) siz, sizler, sizlär siz, sizler, sizlär
you (singular) sen sen
310 forms returned.

Click table headers to sort.Compare Languages